RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja Statutu

Statut szkołySTATUT

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w PelpliniePrzepisy definiujące:
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
a) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie;
b) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
c) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie;
d) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole;
e) Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć Uczniów Zespołu oraz ich Rodziców lub prawnych opiekunów;
f) Wychowawcy – należy przez to rozumieć Nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Zespole;
g) Organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Powiat Tczewski;
h) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku
i) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimazjalnych w Pelplinie w formie organizacyjnej.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
Spis treści
Przepisy definiujące: 2
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4
ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY. 5
MISJA SZKOŁY 5
ROZDZIAŁ III. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY. 7
Szkolny Program Profilaktyki 9
Pedagog Szkolny 12
Zadania Pedagoga: 12
Psycholog Szkolny 12
Zadania Psychologa 12
Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością 13
Indywidualne nauczanie 13
ROZDZIAŁ IV. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE. 15
Dyrektor Szkoły 15
Rada Pedagogiczna 18
Rada Rodziców 20
Samorząd Uczniowski 21
Zasady współpracy organów szkoły. 22
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 22
ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA. 24


Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej. 24
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych. 26
Organizacja nauki religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie. 27
Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego 27
Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego. 28
Indywidualny tok nauki. 29
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 30
ROZDZIAŁ VI. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 32
ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA SZKOŁY 34
Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych. 34
Działalność innowacyjna i eksperymentalna 35
Praktyki studenckie 35
Biblioteka i Internetowe Centrum Multimedialne. 35
Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy. 36
ROZDZIAŁ VIII. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 38
Tryb oceniania i skala ocen 40
Ocenianie śródroczne. 41
Wymagania edukacyjne. 42
Klasyfikacja śródroczna i roczna. 43
Egzamin sprawdzający. 44
Egzamin semestralny w szkołach dla dorosłych. 45
Egzamin klasyfikacyjny. 45
Egzamin poprawkowy. 47
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 47
Ocena zachowania 48
Tryb ustalania oceny zachowania 49
Zasady oceniania zachowania. 50
Promowanie i ukończenie Szkoły. 51
Świadectwa szkolne. 52
Egzaminy 52
Zadania nauczycieli. 53
Zadania wychowawców klas. 54
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa Uczniom: 56
Zakres obowiązków Wicedyrektora 59
Kierownik Kształcenia Praktycznego 60

ROZDZIAŁ X. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 61
Prawa Ucznia 61
Obowiązki Ucznia 62
Każdy Uczeń Zespołu ma obowiązek: 62
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności. 63
ROZDZIAŁ XI. UCZNIOWIE SZKOŁY. 65
Zasady rekrutacji oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 65
Nagradzanie uczniów. 66
Karanie uczniów. 66
Procedura postępowania przy skreśleniu Ucznia i karnego przeniesienia do innej szkoły. 68
ROZDZIAŁ XII. PRZEPISY KOŃCOWE 70
Ceremoniał szkolny. 71
Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji ) Statutu. 71


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, zwany dalej Szkołą jest placówką publiczną.
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
2) zatrudnia Nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Sambora 5 w Pelplinie .
3. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tczewie
4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5. Szkoła jest jednostką budżetową.
6. W skład Zespołu Szkół wchodzi:
a) Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba:
- profil humanistyczny z przedmiotami rozszerzonymi: język polski , język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie;
- profil matematyczno – przyrodniczy z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, biologia, chemia i geografia;
- profil mundurowy z rozszerzeniami z przedmiotów: edukacja mundurowa, historia, geografia, fizyka, biologia, matematyka, język angielski
b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum oraz szkoły zawodowej z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, wiedza o społeczeństwie
c) Technikum: profile: technik informatyk, technik ekonomista
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddział wielozawodowy, oddziały łączone: sprzedawców/wielozawodowy.
6.1. Statut Technikum stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
7. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
8. uchylony
9. Szkoła może pobierać opłaty za usługi i czynności administracyjne jeżeli wynikają one z przepisów szczególnych.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY.
§ 2
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 3
Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby nasi Uczniowie:
Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie
 Zapewniamy naszym Uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania, opieki, klimat życzliwości, profesjonalizmu, zajęcia pozalekcyjne oraz wspierające uczenie.
Znaleźli w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym
 Oferujemy naszym Uczniom profesjonalne zajęcia i programy profilaktyczne, ukierunkowane na rozwój umiejętności współżycia z innymi poprzez kształtowanie określonych postaw społecznych, umiejętności czynnego komunikowania się, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym
 Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko Szkoły, ideach, które niesie Patron Szkoły oraz promocji zdrowego stylu życia.
§ 4
Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.
1. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych Uczniów oraz potrzeb danego środowiska , o których mowa w odrębnych przepisach
2. W szczególności Szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, dzięki czemu zapewnia przygotowanie do pracy w wybranym zawodzie;
3) zapewnia Uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
4) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny Uczniów, między innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
5) zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie Uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu;
6) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przystąpienia do odpowiednich egzaminów
7) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
8) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;
9) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
10) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych;
11) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród Uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
12) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań Uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
13) tworzy warunki umożliwiające nauczanie Uczniom niepełnosprawnym;
14) umożliwia Uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
15) zapewnia pomoc w nauce Uczniom słabszym,
§ 5
1. Szkoła szczególną opieką otacza Uczniów zdolnych. W szczególności:
1) umożliwia Uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami , według zasad zapisanych w § 80
2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie Uczniów do konkursów i olimpiad;
3) nawiązuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
4) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla Uczniów Szkoły;
5) stosuje motywacyjny system nagradzania Uczniów osiągających wybitne sukcesy.
§ 6
Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
§ 7
uchylony
§ 8
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia Uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.
§ 9
Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, Nauczyciele wraz z Uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z Rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

ROZDZIAŁ III. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY.
§ 10
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w Szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
6. Zespoły przedmiotowe przedstawiają Dyrektorowi programy nauczania przedmiotów w danej klasie.
7. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły.
8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów.
9. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
§ 11
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu Nauczycielowi, zwanym dalej Wychowawcą Klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie Wychowawcy w danej klasie na własny wniosek, w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich Rodziców danej klasy.
§ 12
1. Szkoła zapewnia Uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć poprzez:
1) objęcie budynku i terenu szkoły stałym monitoringiem szkolnym pod nadzorem kamer CCTV. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły określone są w programach wychowawczych szkoły.
2) realizację przez Nauczycieli zadań zapisanych w § 126 niniejszego statutu;
3) pełnienie dyżurów Nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 126 ust.3 . Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżur Nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole.
4) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
5) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
6) obciążanie Uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
13) ogrodzenie terenu Szkoły;
14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
15) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem Uczniów do pomieszczeń gospodarczych;
16) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
17) wyposażenie pomieszczeń Szkoły takich jak: sala gimnastyczna, pracownia chemiczna, sekretariat w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
18) dostosowanie mebli i krzeseł do warunków antropometrycznych Uczniów, w tym młodzieży niepełnosprawnej;
19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad Uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły;
20) przeszkolenie Nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
21) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;
22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących
§ 13
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną nad:

1) Uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi Uczniami i ich Rodzicami;
b) rozmowy indywidualne Wychowawcy z Uczniami i Rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych Ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) organizację wycieczek lub pikników integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji Ucznia w nowym środowisku organizowana przez Pedagoga lub Psychologa szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez Pielęgniarkę Szkolną, Wychowawcę lub przedstawiciela Dyrekcji;
f ) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2) Uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
a) udzielanie pomocy materialnej
b) występowanie o pomoc do instytucji i sponsorów dla wybitnie uzdolnionych Uczniów.

Szkolny Program Profilaktyki
§ 14.
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów Uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji Wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami;
4) działania opiekuńcze Wychowawcy Klasy;
5) działania Pedagoga i Psychologa Szkolnego;
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.
§ 15
Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół Nauczycieli i Rodziców powoływany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe Uczniów i potrzeby środowiska.
§ 16
1. Szkolny Program Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.
2. Jeżeli, Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Wychowawcy klas przedstawiają program Uczniom i ich Rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrektora
§ 17
W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest Wychowankom, Rodzicom i Nauczycielom.
§ 18
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska Ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb Ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez Ucznia;
4) wspieraniu Ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród Uczniów i Rodziców;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu Nauczycieli w tym zakresie;
7) wspieraniu Uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
8) wspieraniu Nauczycieli i Rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) udzielaniu Nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieraniu Nauczycieli i Rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych Rodziców i Nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
§ 19
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) Rodzicami;
2) Psychologiem;
3) Pedagogiem ;
4) Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
§ 20
Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana na wniosek:
1) Rodziców;
2) Ucznia;
3) Nauczyciela – Wychowawcę klasy;
4) Pedagoga;
5) Logopedy;
6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 21
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć psychoedukacyjnych dla Dzieci i Rodziców;
4) porad, konsultacji i warsztatów dla Rodziców i Nauczycieli,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) porad dla Uczniów
§ 22
Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody Rodzica.
§ 23
Zajęcia dydaktyczne korekcyjno - kompensacyjne wyrównawcze organizuje się dla Uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez Nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 Uczniów.
§ 24
Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 23.
§ 25
Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla Uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą Nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
2) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
§ 26
Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§ 27
O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły.
§ 28
O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek Rodziców lub Nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 29
1. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniem Ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb Pedagog, Psycholog lub Logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.
3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
§ 30
W Szkole zatrudniony jest Pedagog i Psycholog.
§ 31
Porad dla Rodziców i Nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, Pedagog, Psycholog w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń.
§ 32
uchylony
Pedagog Szkolny
§ 33
Zadania Pedagoga:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb Uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
2) określanie form i sposobów udzielania Uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktyki w stosunku do Uczniów z udziałem Rodziców i Wychowawców;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) prowadzenie warsztatów dla Rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.
7) wspomaganie i pomoc Nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktyki;
8) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Psycholog Szkolny
§ 34
Zadania Psychologa
1) przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących Uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron Ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec Ucznia, Rodziców i Nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli;
4) współorganizowanie i udział w warsztatach dla Rodziców;
5) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
6) prowadzenie zajęć terapeutycznych z Uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
7) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych Uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
8) wspieranie Wychowawców klas w działaniach wynikających z Programów Wychowawczego i Profilaktyki;
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością
§ 35
Szkoła zapewnia Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w Szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych Ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
6) dla Uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
§ 36
Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).
§ 37
Indywidualne nauczanie
1. Uczniów , którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek Rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych Ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu Ucznia, w domu rodzinnym lub w przypadku braku przeciwwskazań w Szkole.
5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych Ucznia.
6. Na wniosek Nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego , stosownie do możliwości psychofizycznych Ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
7. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego realizowanych bezpośrednio z Uczniem wynosi: od 12 do 16 godzin.
9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu Szkoły.
§ 38
Szkoła sprawuje opiekę nad Uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
1. Udzielanie pomocy materialnej
2. Występowanie o pomoc dla Uczniów do instytucji, sponsorów
§ 39
1. Każdy Rodzic ( prawny opiekun) powinien indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2,3 uchylony
§ 40
Obowiązkiem wszystkich Rodziców jest ubezpieczenie Ucznia od kosztów leczenia podczas wycieczek krajowych i zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także Nauczycieli.


ROZDZIAŁ IV. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE.
§ 41
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół ;
3) Rada Rodziców Zespołu Szkół;
4) Samorząd Uczniowski;
§ 42
Każdy z wymienionych organów w § 41 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§ 43
Dyrektor Szkoły

1) kieruje Szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
§ 44
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz . Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich Pracowników.
§ 45
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 46
Dyrektor:
1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty (szkoły dla dorosłych) od 2 do 4 przedmiotów (liceum ogólnokształcące).
2. Ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:
1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
oraz zajęć z Wychowawcą;
2) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
zawodowego;
3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
4) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;
5) zajęć religii lub etyki;
6) zajęć wychowania do życia w rodzinie;
7) uchylony
8) zajęć sportowych w oddziałach sportowych
3. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Ucznia;
4. Organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
5,6. uchylony
7. Może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia Uczniów.
8. uchylony
9. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) przedkłada Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do dnia 31 sierpnia;
7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności Nauczyciela;
8) podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
10) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
11) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
12) porozumieniu z organem prowadzącym organizuje Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
13) zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio jednostki samorządu terytorialnego o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian;
14) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną ,
15) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
16) zwalnia Uczniów z wychowania fizycznego w oparciu o odrębne przepisy;
17) udziela na wniosek Rodziców ( prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez Ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
18) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie;
19) inspiruje Nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
20) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej Uczniom;
21) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia Nauczycieli;
22) skreśla z listy Uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 162 statutu;
23) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
10.Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela Nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu Uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez Pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku;
11) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
11.Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Nauczycielami i innymi Pracownikami Szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji Wicedyrektorowi i innym Pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy Nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w Szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe Nauczycielom i Pracownikom Administracji i Obsługi Szkoły;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla Nauczycieli i Pracowników;
10) udziela urlopów zgodnie z KN i KP;
11) załatwia sprawy osobowe Nauczycieli i Pracowników niebędących nauczycielami;
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia Nauczyciela Kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny Nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
12.Sprawuje opiekę nad Uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) powołuje Komisję Stypendialną;
3) uchylony
4) egzekwuje przestrzeganie przez Uczniów i Nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
5) sprawuje opiekę nad Uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.
§ 47
Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rada Pedagogiczna
§ 48
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
§ 49
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
§ 50
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo – wychowawcza.
§ 51
1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia Ucznia z listy;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego Nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
6) uchwala Statut Zespołu i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu.
7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły.;
8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Ucznia;
9) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;
10) uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
2) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy szkoły;
5) opiniuje wniosek o Nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły;
6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;
8) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
9) opiniuje tygodniowy plan lekcji;
10) uchylony
11) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych
§ 52
Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu i upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie Nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia Nauczycieli;
7) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;
9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie Nauczyciela od oceny pracy;
10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
§ 53
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
§ 54
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 55
Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 56
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste Uczniów lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych Pracowników Szkoły.
§ 57
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w protokolarzu przechowywanym w sekretariacie Szkoły. Protokolarz udostępniany jest do wglądu, a protokoły każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną.

Rada Rodziców
§ 58
1. W szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół Rodziców przed innymi organami Szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
5. Wybory reprezentantów Rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego Ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 59
1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;
2. Programy, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 60
1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora;
2) opiniuje pracę Nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego Nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
3) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje wprowadzenie zajęć dodatkowych określonych w art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także tych, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia Uczniów
6) opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
§ 61
1. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny Nauczyciela, z wyjątkiem Nauczyciela Stażysty;
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Samorząd Uczniowski
§ 62
1. W Szkole działa jeden Samorząd: Uczniów i Słuchaczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.
2. Samorząd jest organem przedstawicielskim Uczniów i Słuchaczy danej Szkoły, a podstawą jego działalności jest Statut Zespołu i zgodny z nim regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół Uczniów i Słuchaczy.
3. Regulamin Samorządu musi m.in. określać :
a) strukturę, liczebność i kadencję Samorządu;
b) tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał.
4. Samorząd reprezentuje interesy Uczniów i Słuchaczy w zakresie :
a) oceniania, klasyfikowania i promowania;
b) form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.
c) realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
5. Samorząd, na wniosek Dyrektora Szkoły, wydaje opinię w sprawie oceny pracy Nauczyciela.
6. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw Uczniów i Słuchaczy, takich jak :
a) prawo do zapoznania się Uczniów i Słuchaczy z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,
b) prawo do organizacji życia szkolnego,
c) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
d) prawo do wyboru Nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Zasady współpracy organów szkoły.
§ 63
1. Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice i Uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Rodzice i Nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 79 ust. 1 Szkoły.
9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 64 niniejszego Statutu.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.
§ 64
1.W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w Zespole.
3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
§ 65
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§ 66
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Wicedyrektor;
2) Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu;
3) Główny Księgowy.
§ 67
Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w § 66 Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.

ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA.
§ 68
1. Cykle kształcenia w szkole trwają :
a) w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba - trzy lata,
b) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - sześć semestrów (trzy lata),
c) Technikum - cztery lata,
d) w Zasadniczej Szkole Zawodowej - trzy lata.
2. Każdy rok kształcenia w Zespole podzielony jest na dwa semestry. Semestr pierwszy kończy się w drugiej połowie stycznia. Dokładny termin ustalany jest każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej terminu ferii zimowych w poszczególnych województwach.
3. Uczniowie są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego roku szkolnego.
4. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są klasyfikowani i promowani każdorazowo po kolejnym semestrze.
5. W trakcie cyklu kształcenia uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wystawia się na zakończenie roku szkolnego świadectwo promocyjne.
6. Słuchaczom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wystawia się świadectwo ukończenia szkoły , zaś po kolejnych semestrach wpisuje się semestralne oceny promocyjne w indeksach.
7. Absolwenci liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
8. Absolwenci szkoły zasadniczej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów czeladniczych organizowanych przez pracodawców.
9. Absolwentom liceum oraz szkoły zasadniczej wystawia się świadectwa ukończenia szkoły.

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§ 69
1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z Uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
2.Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Zespole Szkół .
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia Uczniów;
b) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla Uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
c) zajęcia rewalidacyjne dla Uczniów Niepełnosprawnych;
3) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
4) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
5) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) uchylony
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
4. Zajęcia w Szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym Statucie
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z Uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów zawodowych dla danych specjalizacji zawodowych, zajęcia fakultatywne, zajęcia wychowania fizycznego, informatyki;
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z Uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego.
10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii;
11) przygotowanie zawodowe Uczniów odbywa się w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy Uczniem a Pracodawcą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wymiar godzin pracy Uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a Uczniów powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż 12 godzin przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania i tylko u tym pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej. Ilość dni praktyk w oddziałach wielozawodowych: klasa I i II – 2 dni, klasa III – 3 dni, w oddziałach sprzedawców – 2 dni praktyk tygodniowo w całym cyklu kształcenia. Dni praktyk ustalane są corocznie w planie lekcji.
12) Dokształcanie teoretyczne uczniów oddziałów wielozawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej przeprowadza się na kursach dokształcających w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie zgodnie z corocznym harmonogramem kursów. Dokształcanie teoretyczne w oddziałach sprzedawców odbywa się w szkole w formie zajęć lekcyjnych.
13) Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i rynku pracy we współpracy z :
- Powiatowym Urzędem Pracy
- poradnią psychologiczno – pedagogiczną
- poradniami specjalistycznymi
- Ochotniczym Hufcem Pracy w Gdańsku
- Starostwem Powiatowym
Pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy, bibliotekarze, pracownicy PUP, poradni, OHP prowadzą zajęcia w zakresie orientacji zawodowej, aktywnych metod poszukiwania pracy i możliwości dalszego kształcenia. Dyrektor szkoły corocznie wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
5. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.
6. uchylony
7. Dla uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą przewiduje się możliwość uwzględnienia wieku ucznia przy przyjmowaniu do szkoły lub kwalifikowaniu do udziału w zajęciach. Zapewnieniu dodatkowo nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych prowadzonych indywidualnie lub w grupach, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Możliwość organizacji w szkole dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotu, którego nauczyciel stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych; zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub w grupach w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych organizowanych dodatkowo nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia. Dostosowania wymagań edukacyjnych do jednego ucznia, możliwości utworzenia w szkole oddziału przygotowawczego.

Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych.

§ 70
1. uchylony
2. Na zajęciach edukacyjnych i z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 27 uczniów i więcej
3. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.
5. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka, astronomia, chemia, przyroda) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
6. Na zajęciach z języków obcych dokonuje się podziału na grupy o oddziałach liczących 25 uczniów i więcej.
§ 71
Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klasy na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

Organizacja nauki religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie.
§ 72
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie Rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie Uczniów pełnoletnich Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 Uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje Rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.
4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
5. Udział Ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
w dwóch rodzajach zajęć.
6. W przypadkach, gdy Uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oby dwie oceny.
7. uchylony
§ 73
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2,3. uchylony
3.Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję Ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez Ucznia.
§ 74
W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły a daną jednostką. Dokształcanie teoretyczne uczniów z oddziałów wielozawodowych odbywa się w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie.
§ 75
Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego

1. W przypadku posiadania przez Ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek Rodzica lub pełnoletniego Ucznia, zwalnia Ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości Ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w Statucie Szkoły -Rozdział VIII – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
2. W przypadku posiadania przez Ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia Ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania Ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
3. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. Jeżeli, lekcje wychowania fizycznego są w planie jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu Uczeń nie musi uczęszczać na zajęcia jeżeli, Rodzice Ucznia wystąpią z wnioskiem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za Ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego.
§ 76
Dyrektor Szkoły na wniosek Rodziców albo pełnoletniego Ucznia oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego Ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 77
Szkoła zapewnia Uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
§ 78
Przerwy lekcyjne trwają 10, 20 oraz 5 minut.
§ 79
1. Formy współpracy Szkoły z Rodzicami.
1) Współpraca Dyrektora Szkoły z Rodzicami.
a) zapoznawanie Rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla Rodziców i Uczniów przyjętych do klas I,
b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii Rodziców o pracy Szkoły,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem Wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z Rodzicami,
d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów Dyrektora.
2) Współdziałanie w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
c) zapewnienia pomocy materialnej Uczniom.
3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
b) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4) Formy współdziałania Rodziców i Nauczycieli:
a) rozmowy indywidualne z Rodzicami Uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
b) wspólne spotkania wszystkich Nauczycieli z Rodzicami klas pierwszych.
5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
a) przekazywanie informacji o ocenach Uczniów i problemach wychowawczych,
b) ustalenie form pomocy,
c) wprowadzenie Rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i Szkole,
d)wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji Rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
e) omawianie czytelnictwa Uczniów i innych spraw dotyczących Uczniów i Szkoły,
f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),
g) udział Rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach, imprezach sportowych,
h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania Uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez Uczniów.
6) Indywidualne kontakty:
a) wizyty Wychowawcy w domach Uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
b) kontakty Wychowawcy i Nauczycieli z Rodzicami Uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez Nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
c) udział Rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
d) udzielanie Rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
e) obowiązkowe informowanie Rodziców przez Wychowawcę, po konsultacji z Nauczycielami, o przewidywanej dla Ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

Indywidualny tok nauki.
§ 80

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki – ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) Uczeń - z tym ,że Uczeń niepełnoletni za zgodą Rodziców ( prawnych opiekunów);
2) Rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego Ucznia;
3) Wychowawca Klasy lub Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą Rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego Ucznia
8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem Wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach Ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, Nauczyciel doradca metodyczny, Psycholog, Pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany Uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej Szkole, na wybrane zajęcia w Szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich Uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z Nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny, co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z Uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez Ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen Ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne Ucznia uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym Ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „szczególne osiągnięcia ucznia”.

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

§ 81
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: Dziennik Wychowawczy Klasy;
3. Dziennik Wychowawczy Klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada Wychowawca Klasy. W Dzienniku Wychowawczym Klasy mają prawo dokonywać wpisu Nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.
4. Dziennik Wychowawczy Klasy zawiera:
1) listę Uczniów w oddziale;
2) plan pracy wychowawczej na I i II okres;
3) sprawozdania Wychowawcy z realizacji Programu Wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych;
4) życzenia Rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki;
5) deklaracje Rodziców w sprawie uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
6) zgody Rodziców na przetwarzanie danych osobowych Ucznia;
7) zgody Rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;
8) tematykę zebrań z rodzicami;
9) listę obecności Rodziców na zebraniach;
10) kontakty indywidualne z Rodzicami;
11) uchylony
12) karty samooceny zachowania Ucznia;
13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy;
14) uchylony
5. Dziennik Wychowawczy przechowywany jest w pokoju nauczycielskim , wraz z dziennikiem lekcyjnym oddziału.
6. Dziennik Wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B – 5.
7. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach , utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w dziennikach lekcyjnych właściwych Klas.
8. Dziennik Wychowawczy jest własnością Szkoły.

ROZDZIAŁ VI. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA
§ 82
Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.
§ 83
Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Zespole wspomagani przez Dyrekcję oraz pozostałych pracowników Zespołu. Program Wychowawczy Zespołu jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
§ 84
Kluczem do działalności wychowawczej jest oferta skierowana do Uczniów oraz Rodziców zawarta w § 3 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.
§ 85
1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować Ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności;
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
§ 86
Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, który określa jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą obszary praw i swobód Ucznia.
§ 87
1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań Ucznia.
2. Uczeń:
1) zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7) zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartości
8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
§ 88
W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły Wychowawców (wychowawcy klas) opracowują Klasowe Programy Wychowawcze na dany rok szkolny. Program Wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) przygotowanie Ucznia do poznania własnej osoby;
3) wdrażanie Uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e) określenie praw i obowiązków w Klasie, Szkole,
f) kronika klasowa, strona internetowa itp.
6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji Rodziców i Uczniów,
d) wspólne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań Klasy,
f) aktywny udział Klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .
7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z
ochroną zdrowia.
9. preorientacja zawodowa.


ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 89
Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada:
1) 13 sal lekcyjnych;
2) Bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
3) dwie pracownie komputerowe z 30 stanowiskami;
4) salę gimnastyczną;
§ 90
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
§ 91
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
§ 92
1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .
§ 93
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 94
Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości Uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.
§ 95
1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
2. Zajęcia, o których mowa w pkt. 1 mogą mięć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony Wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.
4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:
1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w warunkach organizacyjnych Szkoły;
2) bieżąca kontrola realizacji zajęć;
3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
4) współpraca z Wychowawcami Klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddziałowej lub między klasowej koordynatorem jest Kierownik Wycieczki.

Działalność innowacyjna i eksperymentalna
§ 96
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Rodziców.
3.Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch Nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
§ 97
Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest Regulaminie Wycieczek.

Praktyki studenckie
§ 98
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony Wicedyrektor Szkoły.
§ 99
Biblioteka i Internetowe Centrum Multimedialne.
1. Biblioteka jest :
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) ośrodkiem informacji dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców;
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej;
2. Zadaniem Biblioteki i CM w Zespole Szkół jest :
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów Biblioteki szkolnej i CM,
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie Nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
7) przysposabianie Uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych Uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych;
11) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
3. Do zadań Nauczycieli Bibliotekarzy należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem Biblioteki i CM,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa),
e) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z Wychowawcami Klas, Nauczycielami przedmiotów, Rodzicami Uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) selekcjonowanie zbiorów,
d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla Nauczycieli i Uczniów,
e) prowadzenie dokumentacji pracy.
4. Nauczyciele Bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem Nauczycieli i Uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
5. Godziny otwarcia Biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w Bibliotece oraz zamawiania przez Nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin Biblioteki i CM.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.

§ 100
1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: zespół kryzysowy, zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe i problemowo – zadaniowe.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.
§ 101
Zespół Wychowawczy.
1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich działań jest Pedagog Szkolny.
2. Zadania zespołu to:
1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno Nauczycieli, Uczniów, jak i Rodziców oraz uwzględniać założenia programu Wychowawczego Szkoły;
2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania Uczniów na danym poziomie klas.
3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z inicjatywy Pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
§ 102
Zespoły przedmiotowe
1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) przedmiotów humanistycznych;
2) matematyczno-przyrodniczych;
3) języków obcych;
4) wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa;
5, 6,7 ) uchylony
2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Zadania zespołu to:
1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów, egzaminów, matury;
5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się w wrześniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
Zespoły problemowe
§ 103
1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany przez Dyrektora Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.
§ 104
Wicedyrektorzy.
1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje Wicedyrektorów Szkoły.
2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych Szkoły i zależy od decyzji organu prowadzącego Szkołę.
3. Zakres obowiązków Wicedyrektorów opisany został w § 129 Zakres obowiązków wicedyrektorów. Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.
§ 105
W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 6, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 106
1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne Ucznia;
2) zachowanie Ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania Ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych Ucznia polega na rozpoznaniu przez Nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez Ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie Ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielenie Uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie Uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) udzielenie Uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie Ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie bieżącej pracy Ucznia;
6) dostarczenie Rodzicom (prawnym opiekunom) i Nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach Ucznia;
7) umożliwienie Nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez Nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych ( semestralnych ) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec Uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
3) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 109;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania Rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach Ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac Uczniów;.
6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez Nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
7. Ocenianie Ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy Ucznia, przekazywanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jako powinien dalej się uczyć.
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez Ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczności udziału w zajęciach oraz aktywności w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 107.
W ocenianiu obowiązują zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – Uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów – Uczeń i jego Rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane Uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
§ 108
Jawność oceny
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia Uczniom wybrany przez Zespół Przedmiotowy program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują Uczniów i Rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Szczegółowej informacji o wymogach i zasadach oceniania zachowania udziela Rodzicom Wychowawca Klasy na początku roku szkolnego na specjalnie zwołanym spotkaniu.
4. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły lub tablicy ogłoszeń .
5. uchylony
6. Ocenianie Uczniów jest bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
7. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 8 .
8. W przypadku Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
9. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości Ucznia podlega wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu Ucznia o jej skali.
10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności Uczniów przedstawiane są do wglądu na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego
11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze Nauczycieli;
2) na zebraniach ogólnych;
3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
4) podczas indywidualnych spotkań z Nauczycielem;
12.Na wniosek Ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 15 oraz poprawkowego, o którym mowa w § 19 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania Ucznia jest udostępniana do wglądu Uczniowi lub jego Rodzicom (prawnym opiekunom).
13.Dokumentacja jest udostępniana do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez Dyrektora Szkoły. Dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb Szkoły.

Tryb oceniania i skala ocen
§ 109
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący - 6 - cel;
2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
3) stopień dobry - 4 - db;
4) stopień dostateczny - 3 - dst;
5) stopień dopuszczający - 2 - dop;
6) stopień niedostateczny - 1 - ndst.
2. W trakcie nauki w Szkole Uczeń otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne:
a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.
3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
4. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu.
5. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna będzie wyrażona ocena w skali 1-6.
6. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
7. Informacje o osiągnięciach i postępach Ucznia w nauce Nauczyciel przedstawia Uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
8. Formami pracy Ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana a trwać nie dłużej niż 15 minut;
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez Nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
2) praca i aktywność na lekcji;
3) odpowiedź ustna;
4) praca projektowa;
5) praca domowa;
6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
7) twórcze rozwiązywanie problemów.

Ocenianie śródroczne.
§ 110
1.Ocena bieżąca.
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
3) Przy ocenianiu Nauczyciel uzasadnia ocenę , daje Uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla Ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) W uzasadnieniu Nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut;
7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania , prace , itp.
2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
3) Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;
4) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
5) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z Uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją ;
6) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza Nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych Uczniów;
7) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba Nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4;
8) W ciągu jednego tygodnia Uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. porównawczych;
9) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych Nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności Ucznia;
10) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
Celujący – powyżej 96%
( przy założeniu , że praca zawiera zadania na ocenę celującą)
86% - 100% - stopień bardzo dobry
71% - 85% - stopień dobry
51% - 70% - stopień dostateczny
36% - 50% - stopień dopuszczający
0% - 35% - stopień niedostateczny
§ 111.
Nieprzygotowanie Ucznia do lekcji.
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.
2. Nie ocenia się Ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną Nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie Ucznia.
3. Nie ocenia się negatywnie Ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli Ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie Ucznia.
§ 112
Wymagania edukacyjne.

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez Zespoły Przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych Uczniów w konkretnej klasie.
2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje Uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przyjęty przez Nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez Nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez Nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia,
3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje Uczeń, który:
1) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez Nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez Nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
4. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje Uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez Nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje Uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez Nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje Uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez Ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem Uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
7. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje Uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
8. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch Nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
9-15. uchylony
§ 113
Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych Ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują Ucznia i Rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z Rodziców (prawnych opiekunów) Ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej na spotkaniu z Rodzicami i odnotowuje ten fakt w dzienniku lub Dzienniku Wychowawczym. W przypadku nieobecności Rodzica na tym specjalnie zwołanym spotkaniu, o którego zasadach został poinformowany na początku roku szkolnego, zobowiązany jest powiadomić najpóźniej następnego dnia o przyczynie nieobecności i określić termin niezwłocznego przybycia do Szkoły.
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych Ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła umożliwia Uczniowi uzupełnienie braków.
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
§ 114
Egzamin sprawdzający.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły ( § 113 pkt. 5 Statutu Szkoły).
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 112 pkt. 2 Statutu Szkoły).
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do Wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania Uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a Nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez Ucznia wszystkich warunków z ust. 4, Nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba Ucznia zostaje odrzucona, a Wychowawca lub Nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez Nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji Ucznia.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się Uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił Uczeń w ramach poprawy.

§ 115
Egzamin semestralny w szkołach dla dorosłych.

1.Do egzaminu semestralnego dopuszcza się Słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe
zajęcia edukacyjne, przewidziane w Szkolnym Planie Nauczania, w wymiarze co
najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny
pozytywne.
2. uchylony
3.uchylony
4.Słuchacz, o którym mowa w § 115 ust.3, może – za zgodą Dyrektora Szkoły – powtarzać semestr, którego nie zaliczył.
5.Egzamin semestralny w Szkole dla Dorosłych z języka polskiego, języków obcych i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy przeprowadza się w formie ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, który ma charakter zadań praktycznych.
6.Termin egzaminów semestralnych wyznacza Dyrektor Szkoły i podaje go do wiadomości Słuchaczy. Egzaminy powinny być zakończone przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, która odbywa się odpowiednio w ostatnim tygodniu semestru jesiennego lub wiosennego.
7.Słuchacz w Szkole dla Dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
8.Termin, o którym mowa w § 115 ust. 7, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.
9.Zestawy tematów i zadań na egzamin semestralny ustala egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby Słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.
10.Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko Nauczyciela przeprowadzającego egzamin, termin egzaminu, imiona i nazwiska Słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu, oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych Słuchaczy. Do protokołu dołącza wylosowane przez poszczególnych Słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach Słuchaczy, wylosowane przez poszczególnych Słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.
11.Dyrektor Szkoły dla Dorosłych może zwolnić Słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniona”, „zwolniony”.

§ 116
Egzamin klasyfikacyjny.

1.Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w Szkolnym Planie Nauczania.
2. uchylony
3.Brak klasyfikacji oznacza, że Nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych Ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
4.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
5.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego.
6.Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.
7. Na wniosek Ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego Rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej Uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz Uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
12. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
13. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 4, 6, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły, Nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
14. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 7 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez Ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły lub Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów Rodzice (prawni opiekunowie) Ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust. 12 i 13, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko Ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 18 oraz § 115.
19. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono Uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.
20. Przewodniczący komisji uzgadnia z Uczniem oraz jego Rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
21. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – Rodzice Ucznia. Przepisu nie stosuje się do Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
§ 117
Egzamin poprawkowy.

1. Każdy Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa Uczeń lub jego Rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich a w Szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
5. W jednym dniu Uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 116 pkt 1 według pełnej skali ocen. W przypadku Ucznia, dla którego Nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne Ucznia.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie Nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej Szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko Ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
12.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
13. uchylony

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

§ 118
1. Uczeń lub jego Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności Ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności Ucznia przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami.
3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji;
2) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie Nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, nazwisko i imię ucznia, skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub zadaniach praktycznych Ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 119
Ocena zachowania

1.Ocenianie zachowania Ucznia polega na rozpoznaniu przez Wychowawcę oddziału, Nauczycieli oraz Uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez Ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
2.Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.
3. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala Wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.
4.Wychowawca na początku roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków Ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
6.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:
1. wzorowe - wz;
2. bardzo dobre - bdb;
3. dobre - db;
4. poprawne - popr;
5. nieodpowiednie - ndp;
6. naganne - ng.
7.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
8.Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów Indywidualny Tok lub Program Nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza Szkołą nie ustala się oceny zachowania.
9.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania Ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
10.Uczeń lub jego Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
11.Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12.W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo Nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) Wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) Pedagog;
5) Psycholog;
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
13.Roczna cena zachowania Ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko Ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.

§ 120
Tryb ustalania oceny zachowania

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych Uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
3. Ostateczną ocenę ustala Wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział
4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości Uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.
5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.
6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez Wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.
§ 121
Zasady oceniania zachowania.

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez Ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu Klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje Uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
2) kultury osobistej;
3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.
4. Szczegółowe kryteria śródrocznych i końcoworocznych ocen zachowania są następujące :
1) wzorowe – nienaganna postawa etyczna i wysoka kultura osobista będąca wzorem dla innych, pełne przestrzeganie zasad dyscypliny wynikające z powinności ucznia zawartych w art. 31i pkt. 2, gotowość do udziału w życiu szkoły i środowiska, okazywanie bezinteresownej pomocy innym będące wzorem dla całej społeczności szkolnej, brak spóźnień i godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych,
2) bardzo dobre – wysoka kultura osobista i etyczna, bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, gotowość do udziału w życiu szkoły i środowiska, brak opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień;
3) dobre – niebudząca większych zastrzeżeń postawa etyczna i kultura osobista, przestrzeganie zasad dyscypliny wynikające z „powinności ucznia” zawartych w art. 31i pkt. 2, gotowość do udziału w życiu szkoły, brak godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, sporadyczne i usprawiedliwione spóźnienia;
4) poprawne – brak poważnych zastrzeżeń do etyki i kultury osobistej, przestrzeganie zasad dyscypliny wynikające z powinności ucznia zawartych w art. 31i pkt. 2, gotowość do udziału w życiu szkoły, sporadyczna ilość godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień;
5) nieodpowiednie – budząca poważne zastrzeżenia etyka i kultura osobista, nieprzestrzeganie zasad dyscypliny wynikających z powinności ucznia, zawartych w art. 31i pkt. 2, brak zainteresowania życiem szkoły, nieusprawiedliwione opuszczone godziny (ponad 30 w jednym semestrze) i spóźnienia.
6) naganne – niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych, bardzo duża ilość nieusprawiedliwionych godzin (ponad 60 w jednym semestrze), naganna kultura osobista i etyczna, naruszanie bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych, brak poprawy w zachowaniu i przestrzeganiu statutu szkoły pomimo wielokrotnych upomnień i rozmów, brak okazywania szacunku innym, rażący konflikt z prawem.
5. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 60 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.
6. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:
1) czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
a) reagowanie na przejawy zła,
b) szacunek dla pracy innych,
c) pomoc innym,
d) troska o mienie szkolne i indywidualne,
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.
2) czynniki negatywne obniżające ocenę
a. celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
b. postawa egoistyczna, samolubna,
c. lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
d. agresja, akty wandalizmu.
7. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
§ 122
Promowanie i ukończenie Szkoły.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
3. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, zarówno liceum ogólnokształcącego, technikum jak również zasadniczej szkoły zawodowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
5. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
6. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania Uczniom nagród ustanowionych przez Prezesa Rady Ministrów, Burmistrza Miasta i Gminy, Starostę Powiatu Tczewskiego, Dyrektora Szkoły oraz inne instytucje.

§ 123
Świadectwa szkolne.

1. Po ukończeniu nauki w danej Klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, Uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2. Absolwenci poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu po ich ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły. .
3. Do szczególnych osiągnięć Ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Kuratora Oświaty.

§123a
Egzaminy

Absolwent liceum może przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca i kucharz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Absolwent szkoły zawodowej w oddziałach wielozawodowych za wyjątkiem zawodu kucharz i sprzedawca może przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ IX. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.
§ 124
Zadania nauczycieli.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece Uczniów.
2. Do obowiązków Nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo Uczniów podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia Uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie Uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim Uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u Uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z Uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie Dyrektorowi zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu ( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie Rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego Uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych Uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb Ucznia w porozumieniu z Wychowawcą;
10) współpraca z Wychowawcą i Samorządem Klasowym;
11) indywidualne kontakty z Rodzicami Uczniów;
12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem i zgodnie ze szkolnym planem WDN;
13) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad Uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów przepisach dotyczących zatrudnienia;
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów kierowanie się w swoich działaniach dobrem Ucznia, a także poszanowanie jego godności osobistej;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi Uczniów i Rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
19) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego;
20) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia Nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z Uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania Uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2;
5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Zadania wychowawców klas.
§ 125
1. Zadaniem Wychowawcy Klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad Uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój Ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych Uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole Uczniów pomiędzy Uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie Uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
5) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z Nauczycielami i Wychowawcą;
6) realizację planu zajęć do dyspozycji Wychowawcy;
7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy Uczniów w Klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z Nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec Uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
10) wdrażanie Uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) Uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na Uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, Samorządem Klasowym, Nauczycielami i Rodzicami przyczyn niepowodzeń Uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy Uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem Uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków i innych wyjazdów;
15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad Uczniów;
16) tworzenie warunków umożliwiających Uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie Uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
17) wdrażanie Uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
18) współpraca z Pielęgniarką Szkolną, Rodzicami, Opiekunami Uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy;
19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek Uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii Ucznia, jego Kolegów i Nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§ 126

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa Uczniom:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo Uczniów nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z Rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
4) dbania , by Uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez Uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi Zespołu faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach , laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się prze prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjście Uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Regulaminu Wycieczek obowiązującego w Szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu Uczniów i Nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa Nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Zespołu celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek Nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
2) podczas zajęć Nauczyciel nie może pozostawić Uczniów bez żadnej opieki,
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji Ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić Rodziców Ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Zespołu,
4) Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę Uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
5) Uczniów chcących skorzystać z toalety Nauczyciel zwalnia pojedynczo,
6) Nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać Uczniów z :
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 127
1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 128
Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkół.
§ 129
W Zespole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora i Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu. Na stanowisko Wicedyrektora i Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu powołuje Dyrektor Zespole po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
§ 130
Zakres obowiązków Wicedyrektora

1. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez Dyrektora Nauczycieli;
2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;
3) uchylony;
4) udostępnianie informacji Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom o formach pomocy materialnej dla Uczniów;
5) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
6) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie Nauczycieli na zastępstwa;
7) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
8) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych;
9) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
10) przygotowywanie projektów ocen Nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez Dyrektora Nauczycieli;
11) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
12) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;
13) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych Nauczycielom;
14) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje Wychowawców Klas;
15) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
16) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
17) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;
18) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach;
19) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
20) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia Nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
21) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w Zespole za zgodą Dyrektora i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;
22) opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
23) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
24) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
25) egzekwowanie przestrzegania przez Nauczycieli i Uczniów postanowień Statutu;
26) dbanie o właściwe wyposażenie w środki dydaktyczne i sprzęt;
27) przygotowywanie projektów uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich obowiązków;
28) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartości;
29) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez Nauczycieli Uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
30) rozstrzyganie sporów między Uczniami i Nauczycielami w zakresie upoważnienia Dyrektora Zespołu;
31) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
32) kontrolowanie pracy pracowników obsługi ;
33) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności Nauczycieli;
34) współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną , policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w Szkole i na jej terenie;
35) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
36) wykonywanie poleceń Dyrektora Zespołu;
37) zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności.

Kierownik Kształcenia Praktycznego
§ 131
Do zadań i kompetencji Kierownika Szkolenia Praktycznego należy w szczególności:
a) współpraca z Dyrektorem i Wicedyrektorem Zespołu w zakresie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
b) systematyczne kontrolowanie przebiegu procesu nauczania zajęć praktycznych realizowanych przez pracodawców młodocianych pracowników,
c) nadzór nad zajęciami praktycznymi,
d) udzielanie pomocy Uczniom i Pracodawcom w rozwiązywaniu problemów związanych ze szkoleniem praktycznym,
e) organizacja spotkań z Pracodawcami i systematyczna współpraca;
f) uczestnictwo w konferencjach związanych ze szkoleniem praktycznym Uczniów,
h) współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem zawodowym,
i) kierowanie Uczniów na kursy przedmiotów zawodowych,
j) prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem praktycznym,
k) współpraca z Dyrektorem Szkoły w zakresie organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
l) sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących szkolenia praktycznego, wymaganych przez władze oświatowe i samorządowe,
ł) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu.
§ 132
1. W Zespole Szkół obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik Zespołu jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Zespołu potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 133
Kompetencje, zadania i organizacja pracy Pedagoga i Psychologa ujęte są odpowiednio w § 33 ust. 1, § 34 ust. 1 niniejszego Statutu.
§ 134
W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Zespołu.

ROZDZIAŁ X. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
§ 135
1. Członkiem społeczności Zespołu staje się każdy, kto został przyjęty w określony przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
§ 136
Żadne prawa obowiązujące w Zespole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami Człowieka i Dziecka.
§ 137
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§ 138
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Zespołu nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Zespołu ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

Prawa Ucznia
§ 139
1. Każdy uczeń Zespołu ma prawo do:
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi Nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez Wychowawcę klasy;
10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
14) zwracania się do Dyrektora, Wychowawcy Klasy i Nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
18) biernego i czynnego udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego;
19) uczniowie mają prawo zakładać Spółdzielnie Uczniowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 140
uchylony
§ 141
W ostatnim tygodniu nauki Uczeń klasy programowo najwyższej ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
§ 142
Uchylony

Obowiązki Ucznia
§ 143
Podstawowym obowiązkiem Ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.
§ 144
Każdy Uczeń Zespołu ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
2) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora, Nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkoły lub Klasy;
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 148;
10) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje Uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów i w dniach określonych przez Dyrektora Zespołu;
11) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości;
14) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palenie tytoniu, nie picie alkoholu, nie używanie środków odurzających;
15) pomaganie kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
16) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbanie o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
17) posiadanie aktualnych wyników okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu badań ,
§ 145
Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2. Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu w tym e-papierosów.
3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować na terenie Szkoły i w jej obrębie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
8. Zapraszać obcych osób do Szkoły.
§ 146
1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego Rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez Ucznia szkody.
§ 147
Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.
§ 148
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności.
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela Wychowawca Klasy. W przypadku jego nieobecności Uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu Nauczyciela lub Wicedyrektora Szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
4. W przypadku Uczniów niepełnoletnich nieobecności na zajęciach szkolnych usprawiedliwia Wychowawca Klasy na podstawie oświadczenia Rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć Wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w Szkole do 14 dnia obecności po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
7. Każdorazowo Wychowawca Klasy decyduje, czy przedstawiony przez Rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
8. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności Ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
9. Na dłuższą nieobecność Ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku Rodziców).
10. Wychowawca Klasy ma prawo zwolnić Ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku Rodziców.
11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę Rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, Uczeń przynosi Wychowawcy Klasy, pisemne usprawiedliwienie od Rodziców w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.
12. Każdorazowe zorganizowane wyjście Uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką Nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
13. Obowiązkiem Wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków do 14 dnia kolejnego miesiąca.
14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
15. Wychowawca Klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Zespołu informacje związanie z frekwencją uczniów.
16. W przypadku opuszczenia przez Ucznia 30 godzin bez usprawiedliwienia Wychowawca klasy kontaktuje się telefonicznie lub w inny sposób z Rodzicem Ucznia w celu wyjaśnienia absencji.
17. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
18. Jeżeli nieobecność Ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
19. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
20. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek Wychowawcy udziela Uczniowi pisemnej nagany z włączeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych.
21. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek Wychowawcy po opuszczeniu przez Ucznia bez usprawiedliwienia 60 godzin zajęć dydaktycznych wysyła pisemne zawiadomienie do Rodziców z informacją, że kolejne 40 godzin opuszczonych ( suma 100 ) bez usprawiedliwienia prowadzi do wszczęcia odpowiednich procedur administracyjnych.
22. Dyrektor Szkoły samodzielnie lub na wniosek Wychowawcy, po opuszczeniu przez Ucznia kolejnych 40 godzin bez usprawiedliwienia (suma 100 godzin) rozpoczyna procedury administracyjne o niewypełnianiu przez Ucznia obowiązku nauki.


ROZDZIAŁ XI. UCZNIOWIE SZKOŁY.
§ 149
Zasady rekrutacji oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

1. Dyrektor Zespołu Szkół powołuję skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej oraz Szkolny Punkt Informacyjny.
2. Na podstawie Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Zespołu Szkół podaje zasady, terminy, kryteria rekrutacji i składania dokumentów.
3. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa w porozumieniu z Dyrektorem organ prowadzący Zespół Szkół.
4. 5. uchylony
6. O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje ponadto zawarcie umowy z Pracodawcą, u którego Uczeń odbywać będzie praktyczną naukę zawodu. Umowę tę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 30 sierpnia .
7. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Uczniami lub Słuchaczami Szkoły stają się kandydaci :
a) do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej , którzy uzyskali w egzaminie gimnazjalnym liczbę punktów nie mniejszą od wymaganej każdorazowo przez Szkołę lub laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
b) Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy ukończyli 18 lat oraz przedstawili odpowiednio: świadectwo ukończenia szkoły gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej i zostali zakwalifikowani. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do Liceum dla Dorosłych osoby, która nie ukończyła 18 lat.
9. Kandydaci, którzy wypełnili warunki określone w pkt. 2, są przyjmowani do klas pierwszych.
10. Do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Szkoły przyjmuje się Ucznia/Słuchacza: na podstawie:
1)świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której Uczeń przyszedł
2)pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi ( z wyjątkiem wychowania fizycznego) przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach w przypadku:
- przyjmowania Ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą na podstawie art. 16 p. 8 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku;
- przyjmowaniu ucznia do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy;
- przyjmowania ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;
- świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki ucznia
11. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach określonych w WSO. Jeżeli w klasie do której Uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego innego niż język, którego Uczeń uczył się w poprzedniej szkole a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
- uczyć się danego języka, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego
- kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole
- uczęszczać do klasy z nauką języka obcego w innej szkole.
Dla ucznia który kontunuuje naukę języka obcego we własnym zakresie, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
12. Kandydat przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej pozostaje Uczniem do czasu ukończenia Szkoły, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 21 lat.
§ 150
Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.
§ 151
Nagradzanie uczniów.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach
sportowych;
4) nienaganną frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.
2. Rodzaje nagród:
1) Pochwała Wychowawcy Klasy wobec klasy;
2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) Dyplom Uznania;
5) List Pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) nagroda rzeczowa;
§ 152
Karanie uczniów.

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu;
2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) zastraszenie, wymuszenie, stosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie Wychowawcy klasy;
2) upomnienie Dyrektora Szkoły;
3) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności Rodziców;
4) nietypowanie Ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek Wychowawcy;
5) nietypowanie Ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na wniosek Wychowawcy;
6) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
7) przeniesienie do równoległej klasy;
8) skreślenie z listy Uczniów lub przeniesienie do innej Szkoły.
§ 153
Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy Ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek Ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
§ 154
Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
§ 155
Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej Ucznia.
§ 156
1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu Ucznia.
2. W razie popełnienia przez Ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 152 ust.2 pkt 1:
1) wysłuchania dokonuje Wychowawca Klasy;
2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 152 ust. 2 pkt 2–7:
1) wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;
2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności Wychowawcy;
3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor
Zespołu, Uczeń oraz Wychowawca.
§ 157
1. O zastosowanej karze Dyrektor zawiadamia na piśmie Ucznia, jeśli jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach Rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kary wymienionej w § 152 ust. 2 pkt 3 i 6 Dyrektor Szkoły udziela w obecności Rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną Uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie Szkoły w terminie wskazanym przez Dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje).
3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.
§ 158
1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
4 . Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem Wychowawcy.
5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie Wychowawca, Pedagog Szkolny, Rzecznik Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
§ 159
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek Wychowawcy, Pedagoga lub Samorządu Uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 152 ust. 1.
§ 160
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.
§ 161
Przepisów § 156 – 159 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej Szkoły.
§ 162
Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.
1. Rada Pedagogiczna danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu Ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna danej Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej Szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.
3. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy Uczniów (a także będące podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły :
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych Uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu
bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia Ucznia z listy uczniów, czy też wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.
5. Jeżeli absencja Ucznia w opinii Rady Pedagogicznej uniemożliwia realizacje obowiązku szkolnego, Dyrektor Szkoły wszczyna procedury administracyjne o niespełnianiu obowiązku nauki.
6. Skreślenie z listy Uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:
1) powiadomienie Rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
3) karnym przeniesieniu do innej Klasy .
Procedura postępowania przy skreśleniu Ucznia i karnego przeniesienia do innej szkoły.
§ 163.
1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
2. Dyrektor Zespołu po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej danej Szkoły.
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być Wychowawca Klasy, Pedagog Szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania Ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, Wychowawca Klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca Klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Zespołu.
7. Dyrektor informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
8. W przypadku niepełnoletniego Ucznia Dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.
9. Jeżeli Uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
10. W przypadku pełnoletniości Ucznia, oprócz wręczenia decyzji Uczniowi, do Rodziców lub opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a


ROZDZIAŁ XII. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 164
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.
§ 165
Z tytułu udostępnienia Rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od nich opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
§ 166
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 167
Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
§ 168
O ustaleniach nieujętych w Statucie decydują akty prawne właściwe dla szkoły publicznej
§ 169
Regulaminy wewnętrzne Zespołu Szkół :
1.Regulamin Rady Pedagogicznej
2.Regulamin Rady Rodziców
3.Regulamin Samorządu Uczniowskiego
4.Regulamin przyznawania stypendium uczniom.
5.Regulamin Wycieczek.
6.Regulamin Dyżurów Nauczycieli.
7.Regulamin Biblioteki.
8.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
9.Regulamin Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych.
10.Procedura dokonywania zmian warunków pracy i płacy lub rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami.
11.Regulamin Prowadzenia Ewaluacji.
12.Regulamin Kontroli Zarządczej.
13.Kodeks Etyczny Nauczyciela.
14.Regulamin Organizacyjny Zespołu.
15. Kodeks Etyczny Pracowników Niepedagogicznych.
16. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
17.Instrukcja Kancelaryjna.
18.Regulamin Zamówień Publicznych.
19. Regulamin podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
20.Regulamin służby przygotowawczej.
21.Regulamin pracy komisji przetargowej.
22.Regulamin dokonywania oceny pracowników samorządowych.
23. Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli.
24. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
25. Regulamin dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
26. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
27. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
28. Program Wychowawczy Szkoły.
29. Szkolny Program Profilaktyki.
30. Polityka Rachunkowości.
31. Regulamin Oddziału Mundurowego.
§ 170
Ceremoniał szkolny.
1. Szkoła ma własny sztandar, patrona i logo.
2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
1) Inauguracja roku szkolnego;
2) Udział w miejskich uroczystościach wybuchu II wojny światowej.
3) Narodowe Czytanie
4) Piknik Integracyjny
5) Wyjazd do Piaseczna na Dzień Modlitwy Nauczycieli i Wychowawców.
6) Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę.
7) Jarmark Cysterski.
8) Udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę mordu w Szpęgawsku.
9) Ślubowanie Uczniów klas pierwszych,
10) Dzień Edukacji Narodowej,
11) Święto Niepodległości
12) Turniej Matematyczny dla klas III Gimnazjum
13) Akcja „Podaj łapę”
14) Zabawy „Połowinkowe”;
15) Dzień języka angielskiego i niemieckiego dla Gimnazjum;
16) Klasowe Andrzejki;
17) Powiatowe Dni Profilaktyki;
18) Dzień Patrona Szkoły;
19) Akcja charytatywna na rzecz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie.
20) Spotkania Wigilijne.
21) Studniówka;
22) Wycieczka klasy I do Warszawy;
23) Gminny konkurs języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum.
24) Dzień Żołnierzy Wyklętych
25) Gminny Konkurs Języka Niemieckiego;
26) Szkolny Dzień Zdrowia;
27) Powiatowe Targi Edukacyjne;
28) Dzień otwarty dla Gimnazjalistów.
29) Pożegnanie Absolwentów,
30) Udział w miejskich uroczystościach z okazji Święta 3 Maja
31) Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba.
32) Dzień Sportu,
33) Światowy Dzień Ochrony Środowiska
34) Zakończenie Roku Szkolnego
§ 171
Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji ) Statutu.
1. Zmiany ( nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3.O zmianach ( nowelizacji) w statucie Dyrektor Zespołu powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.
§ 172
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.12.2016 r. przyjęto do stosowania.Opublikował: Kamila Kuszyńska
Publikacja dnia: 12.12.2017
Podpisał: Kamila Kuszyńska
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 5 778