Motto biblioteki:

 Poinformowany jest ten, który wie, gdzie jest napisane to, czego nie wie"

                                Thomas Franke    

                                      

 


 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 Dzień tygodnia

 

Godziny pracy

Poniedziałek

7.45 - 10.00 

Wtorek

7.45 - 15.30

Środa

7.45 - 15.30

Czwartek

9.00 - 10.00

12.35 - 13.30

Piątek

7.45 - 14.30

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Plan pracy biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

W roku szkolnym 2018/2019

 

 

Prace organizacyjne.

1.      Udostępnianie pomieszczeń i zasobów biblioteki uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom.

2.      Zakładanie i uaktualnianie kart bibliotecznych – wrzesień.

3.      Prace administracyjne w bibliotece: planowanie, statystyka i sprawozdawczość.  Opracowanie rocznego planu pracy, prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, obsługa urządzeń biurowych, statystyki wypożyczeń, melioracja zbiorów bibliotecznych, pomoc w obsłudze CM.

4.      Gromadzenie, porządkowanie zbiorów: sukcesywne wzbogacanie księgozbioru, ewidencja zbiorów, katalogowanie zbiorów, selekcja i porządkowanie księgozbioru na półkach , konserwacja zbiorów.

Praca pedagogiczna.

 

1.      Wdrażanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjnego biblioteki: wdrażanie uczniów do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów bibliotecznych.

2.      Działalność informacyjna w czytelni

3.      Wdrażanie do sprawnego i zgodnego z celem posługiwania się technologią informacyjną.

4.      Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

5.      Rozwój edukacji i kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych.

6.      Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

7.      Inspirowanie, propagowanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży zgodnie z zaplanowanymi działaniami na rok 2018/2019 w rocznych planach pracy szkoły oraz poszczególnych wychowawców i nauczycieli – współpraca w tym zakresie z nauczycielami, uczniami, rodzicami. Aktywne uczestnictwo w realizacji dydaktyczno – wychowawczej pracy szkoły. Sukcesywne wzbogacanie zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych uczniów .

8.      Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat, pomoc w doborze odpowiedniej literatury.

9.      Pomoc uczniom przygotowującym się do lekcji, konkursów, wyrabianie nawyku  czytania i uczenia się. Inspirowanie uczniów do uczestnictwa w różnych formach zajęć prowadzonych przez bibliotekę szkolną.

10.   Organizowanie wystaw, imprez, konkursów. Współpraca z rodzicami, Samorządem Uczniowskim.

11.   Propagowanie książek, piśmiennictwa i czytelnictwa.

12.   Wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego o materiały z różnych dziedzin.

13.   Podejmowanie współpracy w innymi bibliotekami.

14.   Organizacja wycieczek edukacyjnych.

15.   Organizacja spotkań i imprez edukacyjnych.

16.   Umożliwianie uczniom procesu samokształcenia poprzez udostępnianie czytelni w celi przygotowywania zadań domowych.

17.   Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniowych, wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz nauczycieli poprzez gromadzenie scenariuszy lekcji. Uwzględnienie w zakupach bibliotecznych zapotrzebowani czytelniczych i edukacyjnych nauczycieli.

18.   Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły, biblioteki. Wykonywanie tematycznych gazetek ściennych w bibliotece, organizacja imprez czytelniczych , Ogólnopolska Akcja „ Narodowego Czytania”, „Dzień Głośnego Czytania”, „ Dzień Poezji”, organizacja spotkań autorskich, wystaw okolicznościowych , gromadzenie materiałów ( symboli narodowych, świat państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów, patrona szkoły)

19.   Prowadzenie szkolnych lekcji bibliotecznych: uczenie młodzieży korzystania ze zbiorów bibliotecznych, wyszukiwania informacji w katalogach, rozbudzanie czytelnictwa. 

 

 

Sporządził:        

 

K. Kaszowicz                                                                                    Zatwierdził: Dyrektor ZSP

 

M. Manuszewska                                                                                          Rafał Deska 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero