REGULAMIN

XXV POMORSKIEGO  FESTIWALU  POETYCKIEGO

IM. KS. JANUSZA ST.PASIERBA

27-28 maja 2021

I. Organizatorzy

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

II. Współorganizatorzy

Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie
Komandoria Pelplińska Pomorskiego Przeoratu Orderu Św. Stanisława B.M.

III. Patronat honorowy

Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty
ks. dr Tomasz Huzarek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
Jakub Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina
ks. dr Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa Bernardinum
Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba

IV. Cele

• Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety, eseisty i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.
• Popularyzacja kultury żywego słowa.
• Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
• Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.
• Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie
ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej
ojczyźnie ludzi.
• Propagowanie wartości wypływających z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.

V. Patronat medialny

TVP Gdańsk
Radio Gdańsk
„Dziennik Bałtycki”
Radio Głos
TV Pelplin
„Pielgrzym”
„Gazeta Tczewska”
„Informator Pelpliński”
„List do Pani”

VI. Adresaci

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów
ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, w tym uczestnicy domów kultury i innych
instytucji prowadzących zajęcia pozaszkolne w zakresie kultury (w kategorii juweniliów i esejów także
studenci wyższych uczelni, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych).
Festiwal ma charakter ogólnopolski.

VII. Terminy, program

Nadsyłanie zgłoszeń i prac literackich: do 30 kwietnia 2021 r.
Prezentacje w sieci w dniach 27-28 maja 2021 r.
XXV Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba – ze względu na pandemię Covid–19,
odbędzie się w formie transmisji online za pośrednictwem serwisu youtube.com
Link do transmisji zamieszczony będzie na stronie Festiwalu www.liceum.pelplin.pl/festiwal oraz na
fanpage’u na Facebooku https://www.facebook.com/FestiwalPasierba
Organizatorzy przewidują następujący program:
• 27 maja 2021 r., godz. 17.00 – prezentacje w sieci w kategorii recytacji i poezji śpiewanej.
• 28 maja 2012 r., godz. 17.00 – gala finałowa online – ogłoszenie wyników we wszystkich
kategoriach konkursowych, koncert laureatów, podsumowanie 25 lat Pasierbowego świętowania
w Pelplinie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie.
Ostateczny program zostanie podany na stronie festiwalowej www.liceum.pelplin.pl/festiwal
po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, czyli na początku maja 2021 r.

VIII. Kategorie konkursowe, sposób zgłaszania i przesyłania prac

1. RECYTACJE
1) W tej kategorii są dwie odrębnie oceniane grupy:
A. uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych;
B. uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.
2) Zgłoszenia uczestników dokonuje Szkoła, w której uczy się uczestnik, na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Wraz z kartą zgłoszenia Szkoła przesyła skany
pozyskanych od niepełnoletnich uczestników zgód na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu).
3) Uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory (jednym z nich może być fragment prozy)
ks. Janusza St. Pasierba i nagrywa swój występ w jednym pliku. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
4) Wystąpienia mogą zostać nagrane zarówno kamerą, jak i telefonem komórkowym i powinny
zostać zapisane w jednym z dostępnych formatów wideo (preferowane: avi, mp4). Rozmiar plików wideo nie powinien przekraczać 150MB.
5) Nagrany film powinien posiadać jakość umożliwiającą pełne zrozumienie recytowanego tekstu
oraz dokonanie jego oceny przez jury. Zachęcamy do dobrego przygotowania nagrania pod
względem technicznym, czyli dobrze ustawiony mikrofon, oświetlenie, kadr w miarę możliwości na jednolitym tle.
6) Wystąpienie powinno przedstawiać uczestnika. Zabronione jest dodawanie do wystąpienia
dodatkowych elementów – napisów, grafiki, haseł.
7) Skan karty zgłoszenia wraz ze skanami zgód na przetwarzanie danych oraz plik z nagranym występem należy przesłać na adres Organizatora sekretariat@zsp.pelplin.pl W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba, praca konkursowa, a w treści wiadomości należy podać: nazwisko i imię uczestnika, kategorię, grupę (przykładowo: Nowak Jan, Kategoria Recytacje, grupa A).
W przypadku dużych plików do przesłania filmu można użyć usługi internetowej WeTransfer podając w treści wiadomości dane jak wskazano powyżej.

2. POEZJA ŚPIEWANA.
1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, a także studenci szkół
wyższych – z wyłączeniem studentów szkół aktorskich i muzycznych.
2) Zgłoszenia uczestników niepełnoletnich dokonuje Szkoła, w której uczy się uczestnik, na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Wraz z kartą zgłoszenia Szkoła
przesyła skany pozyskanych od niepełnoletnich uczestników zgód na przetwarzanie danych
osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu).
3) Uczestnicy pełnoletni mogą zgłosić się indywidualnie przesyłając swoje zgłoszenie i prace
drogą mailową (wg wskazówek podanych w ppkt. 8) na adres Organizatora
sekretariat@zsp.pelplin.pl
4) Uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji
wokalnej.
5) Wystąpienia mogą zostać nagrane zarówno kamerą, jak i telefonem komórkowym i powinny
zostać zapisane w jednym z dostępnych formatów wideo (preferowane: avi, mp4). Rozmiar
plików wideo nie powinien przekraczać 150MB.
6) Zachęcamy do dobrego przygotowania nagrania pod względem technicznym, czyli dobrze
ustawiony mikrofon, oświetlenie, kadr w miarę na jednolitym tle.
7) Zabronione jest dodawanie do nagrania dodatkowych elementów – napisów, grafiki, haseł.
8) Skan zgłoszenia wraz ze skanami zgód na przetwarzanie danych oraz plik z nagranym
występem należy przesłać na adres Organizatora sekretariat@zsp.pelplin.pl
W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba, praca konkursowa, a w treści
wiadomości należy podać: nazwisko i imię uczestnika, kategorię (przykładowo: Nowak Jan,
Kategoria Poezja śpiewana).
W przypadku dużych plików do przesłania filmu można użyć usługi internetowej WeTransfer
podając w treści wiadomości dane jak wskazano powyżej.

3. JUWENILIA POETYCKIE.
1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych,
w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.
2) Uczestnik zgłasza jeden wiersz swojego autorstwa, który należy opatrzyć godłem słownym.
Dopuszcza się przesłanie cyklu wierszy.
3) Plik z pracą konkursową (pdf) i plik zawierający godło należy przesłać na adres Szkoły
sekretariat@zsp.pelplin.pl. W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba –
praca konkursowa, a w treści wiadomości należy podać: nazwisko i imię, kategoria
(przykładowo: Nowak Jan, Kategoria Juwenilia poetyckie).
4) Autorzy wierszy, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną
publikację przez Organizatora, także w formie elektronicznej.

4. ESEJ LUB INTERPRETACJA DOWOLNEGO UTWORU/UTWORÓW KS. JANUSZA ST.PASIERBA
1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym
klerycy wyższych seminariów duchownych.
2) Uczestnik przygotowuje jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza
czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym.
3) Plik z pracą konkursową (pdf) i plik z godłem należy przesłać na adres Szkoły
sekretariat@zsp.pelplin.pl. W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba –
praca konkursowa, a w treści wiadomości należy podać: nazwisko i imię, kategoria
(przykładowo: Nowak Jan, Kategoria Esej).
4) Autorzy tekstów, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną
publikację przez Organizatora, także w formie elektronicznej.

IX. Termin zgłoszenia i przesłania prac

Termin nadsyłania zgłoszeń z załączonymi pracami we wszystkich czterech kategoriach upływa 30
kwietnia 2021 r.

X. Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym oraz wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit
a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia Festiwalu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody, a następnie
archiwizacji dokumentacji oraz promocji w sieci Internet poprzez publikację w serwisie YouTube.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zestawieniu z wizerunkami
innych osób. Przesyłane nagrania filmowe mogą być przetwarzane na potrzeby promocji
Festiwalu. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji rozpowszechniane na stronach
internetowych Organizatora i współorganizatorów oraz w prasie (patronów medialnych
Festiwalu) w celach promocji Festiwalu.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

XI. Informacje dodatkowe

1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci,
muzycy, dziennikarze, poloniści.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe) oraz dyplomy, a wśród
nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, nagrody Starosty Tczewskiego, Burmistrza
Pelplina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie, rektora Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie, dyrektora Radia Głos, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w
Pelplinie.
3. Tryb przekazania nagród, wyróżnień, dyplomów zostanie ustalony indywidualnie z laureatami
(nagrody pieniężne na konto laureata lub rodziców/opiekunów prawnych, nagrody rzeczowe
odbiór osobisty w sekretariacie głównego organizatora lub przesłanie na adres laureata).
4. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń telefonicznych (oczywiście można dzwonić w innych
sprawach dot. Festiwalu) ani dokonanych po terminie 30.04.2021 r.
5. Zgłoszenie juweniliów poetyckich i esejów do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich na rzecz organizatorów oraz wyrażeniem zgody na ewentualne publikowanie tych
prac w opracowaniach przygotowanych przez Organizatora w Internecie).
6. Na stronie Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego www.liceum.pelplin.pl/festiwal będą
systematycznie pojawiać się aktualne informacje.
7. Informacji udziela także przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogdan Wiśniewski e-mail
wispel@wp.pl

XII. Ochrona danych osobowych

Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że:
1. Współadministratorami danych przetwarzanych w związku z konkursem są:
a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, z siedzibą przy ul. Sambora 5, 83-130 Pel-
plin, tel. 58 536 15 71, sekretariat@zsp.pelplin.pl,
b) Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin, tel.
58 536 14 52, mok@mok.pelplin.pl
2. Celem przetwarzania danych jest organizacja Festiwalu, wyłonienie zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagrody, a następnie archiwizacja dokumentacji oraz promocja w sieci Internet po-
przez publikację w serwisie YouTube;
3. Podstawą prawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie z art. 6 ust.1 lit a)
oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Festiwalu;
5. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania
danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne w związku z obowiązkami prawnymi,
a także podmioty działające na zlecenie administratora oraz użytkownicy Internetu;
6. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia celów przetwarzania;
7. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie;
8. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;
9. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl.

Adres głównego organizatora
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5, 83 –130 Pelplin
tel. 58 536-15-71
e-mail: sekretariat@zsp.pelplin.pl


Załączniki:
Zał. nr 1. Karta zgłoszenia
Zał. nr 2. Zgoda
Zał. nr 3. Regulamin