REGULAMIN XXVII POMORSKIEGO  FESTIWALU  POETYCKIEGO
IM. KS. JANUSZA ST.PASIERBA
1-2 czerwca 2023

I. Organizatorzy

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie

II. Współorganizatorzy

Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie
Komandoria Pelplińska Pomorskiego Przeoratu Orderu Św. Stanisława B.M.

III. Przewidywany Patronat honorowy

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty
ks. dr Tomasz Huzarek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
Jakub Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina
ks. dr Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa Bernardinum
Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba

IV. Cele

• Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety, eseisty i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.
• Popularyzacja kultury żywego słowa.
• Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
• Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.
• Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami
   ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi.
• Propagowanie wartości wypływających z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.

V. Patronat medialny

TVP Gdańsk
Radio Gdańsk
„Dziennik Bałtycki”
Radio Głos
TV Pelplin
„Pielgrzym”
„Gazeta Tczewska”
„Informator Pelpliński”
„List do Pani”

VI. Adresaci

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, w tym uczestnicy zajęć w domach kultury, bibliotekach  i innych instytucjach  (w kategorii juweniliów i esejów także studenci wyższych uczelni, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych). Festiwal ma charakter ogólnopolski.

VII. Terminy, program

Nadsyłanie zgłoszeń i prac literackich: do 15 maja 2023 r.

Organizatorzy przewidują następujący program:

• 1 czerwca 2023 r., wydarzenia  festiwalowe, spotkania z poetami, warsztaty dla młodzieży.
• 2 czerwca 2023 r., godz. 9.00 – przesłuchania w kategoriach konkursowych, 15.00 – gala finałowa w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie – ogłoszenie wyników we wszystkich  kategoriach konkursowych, koncert laureatów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie.

Ostateczny program zostanie podany na stronie festiwalowej www.liceum.pelplin.pl/festiwal po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, czyli w połowie maja 2023 r.

VIII. Kategorie konkursowe, sposób zgłaszania i przesyłania prac

1.RECYTACJE

1) W tej kategorii są trzy odrębnie oceniane grupy:
     A. uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych;
     B. uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.
C. dorośli,  także studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych
2) Zgłoszenia uczestników dokonuje Szkoła, w której uczy się uczestnik, na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Wraz z kartą zgłoszenia Szkoła przesyła skany pozyskanych od niepełnoletnich uczestników zgód na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu).

3) Uczestnicy pełnoletni (dot. pkt. 1C)  mogą zgłosić się indywidualnie, przesyłając swoje zgłoszenie pocztą mailową na adres Organizatora sekretariat@zsp.pelplin.pl

4) Uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory (jednym z nich może być fragment prozy) ks. Janusza St. Pasierba. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.

2. POEZJA ŚPIEWANA

1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, a także studenci szkół wyższych – z wyłączeniem studentów szkół aktorskich i muzycznych.

2) Zgłoszenia uczestników niepełnoletnich dokonuje Szkoła, w której uczy się uczestnik, na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Wraz z kartą zgłoszenia Szkoła przesyła skany pozyskanych od niepełnoletnich uczestników zgód na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu).

3) Uczestnicy pełnoletni mogą zgłosić się indywidualnie, przesyłając swoje zgłoszenie i prace drogą mailową (wg wskazówek podanych w ppkt. 8) na adres Organizatora sekretariat@zsp.pelplin.pl

4) Uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.

3. JUWENILIA POETYCKIE

1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

2) Uczestnik zgłasza jeden wiersz swojego autorstwa, który należy opatrzyć godłem słownym. Dopuszcza się przesłanie cyklu wierszy.

3) Plik z pracą konkursową (pdf) i plik zawierający godło należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bernarda Sychty e-mail biblioteka@epelplin.pl. W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba – praca konkursowa, a w treści wiadomości należy podać: nazwisko i imię, kategoria (przykładowo: Nowak Jan, Kategoria Juwenilia poetyckie).

4) Autorzy wierszy, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację przez Organizatora, także w formie elektronicznej.

4. ESEJ LUB INTERPRETACJA DOWOLNEGO UTWORU/UTWORÓW
KS. JANUSZA ST.PASIERBA

1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

2) Uczestnik przygotowuje jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym.

3) Plik z pracą konkursową (pdf) i plik zawierający godło należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bernarda Sychty e-mail biblioteka@epelplin.pl. W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba – praca konkursowa, a w treści wiadomości należy podać: nazwisko i imię, kategoria (przykładowo: Nowak Jan, Kategoria Esej).

4) Autorzy tekstów, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację przez Organizatora, także w formie elektronicznej.

IX. Termin zgłoszenia i przesłania prac

Termin nadsyłania zgłoszeń z załączonymi pracami we wszystkich czterech kategoriach upływa 15 maja 2023 r.

X. Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Festiwalu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania i wydania nagrody, a następnie archiwizacji dokumentacji oraz promocji w sieci Internet.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji rozpowszechniane na stronach internetowych Organizatora i współorganizatorów oraz w prasie (patronów medialnych Festiwalu) w celach promocji Festiwalu.

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

XI. Informacje dodatkowe

1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze, poloniści.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe) oraz dyplomy, a wśród nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, nagrody Starosty Tczewskiego, Burmistrza Pelplina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, dyrektora Radia Głos, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

3. Zgłoszenie juweniliów poetyckich i esejów do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów oraz wyrażeniem zgody na ewentualne publikowanie tych prac w opracowaniach przygotowanych przez Organizatora w Internecie).

4. Na stronie Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego www.liceum.pelplin.pl/festiwal będą systematycznie pojawiać się aktualne informacje.

XII. Ochrona danych osobowych

Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, że:

1. Współadministratorami danych przetwarzanych w związku z konkursem są:

a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, z siedzibą przy ul. Sambora 5, 83-130 Pelplin, tel. 58 536 15 71, sekretariat@zsp.pelplin.pl,

b) Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin, tel. 58 536 14 52, mok@mok.pelplin.pl

c) Miejska Biblioteka Publiczna im. Bernarda Sychty w Pelplinie z siedzibą przy ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin, tel.  5853343, biblioteka@epelplin.pl

2. Celem przetwarzania danych jest organizacja Festiwalu, wyłonienie zwycięzcy, przyznanie i wydanie nagrody, a następnie archiwizacja dokumentacji oraz promocja w sieci Internet.

3. Podstawą prawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie z art. 6 ust.1 lit a) oraz 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Festiwalu;

5. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne w związku z obowiązkami prawnymi, a także podmioty działające na zlecenie administratora oraz użytkownicy Internetu;

6. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia celów przetwarzania;

7. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie;

8. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;

9. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl.

Adres głównego organizatora

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5, 83 –130 Pelplin
tel. 58 536-15-71

e-mail: sekretariat@zsp.pelplin.pl

________________________________________