Regulamin w wersji do drukowania i przeglądania: REGULAMIN-2018(Microsoft Word) oraz REGULAMIN-2018(PDF).

R E G U L A M I N

XXIII POMORSKIEGO

FESTIWALU POETYCKIEGO KS. JANUSZA ST.PASIERBA

 

Pelplin, 5-6 czerwca 2018

 

Organizator
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Współorganizatorzy
Miejski  Ośrodek Kultury w Pelplinie
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie
Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

Patronat honorowy
Jarosław Sellin– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
dr Wiesław Wika – Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim
Tadeusz Dzwonkowski – Starosta Tczewski
Mirosław Chyła – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie
Patryk Demski – Burmistrz Pelplina
Ks. dr Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa „Bernardinum”
Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. ks. Janusza St.  Pasierba

 

Cele

 • Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba
 • Popularyzacja kultury żywego słowa
 • Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi
 • Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury
 • Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi.
 • Propagowanie wartości wypływających  z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej

 

Patronat medialny
TVP Gdańsk
Radio Gdańsk
Dziennik Bałtycki
Radio Głos
TV Pelplin
Pielgrzym
Gazeta Tczewska
Informator Pelpliński
List do Pani

Adresaci festiwalu

 • Pomorski Festiwal  Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba składa się z trzech  części: konkursowej, warsztatowej  oraz koncertowej.
 • W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawowych (klasy siódme), szkół gimnazjalnych (klasy drugie i trzecie), ponadgimnazjalnych oraz domów kultury i innych instytucji prowadzących zajęcia pozaszkolne (w kategorii juweniliów, esejów i twórczości upamiętniającej dziedzictwo kulturowe także studenci wyższych uczelni, w tym także klerycy wyższych seminariów duchownych).
 • Festiwal ma charakter ogólnopolski.

 

Termin i miejsce
5-6 czerwca 2018 r.
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, Sambora 5
 • Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2A

 

Kategorie konkursowe:

 1. recytacje (w trzech odrębnie ocenianych grupach: – uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i klas drugich i trzecich gimnazjów,  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
 2. programy poetycko-muzyczne (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych),
  poezja śpiewana (tylko jedna grupa: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  oraz studenci szkół wyższych – z wyłączeniem szkół aktorskich i muzycznych)
 3. poezja śpiewana (Kategoria adresowana jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych, z wyłączeniem szkół aktorskich i muzycznych.
 4. juwenilia poetyckie (kategoria otwarta – uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych)
 5. esej lub interpretacja dowolnego utworu ks. Janusza St. Pasierba poetyckie (uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych)
 6. pamięć o dziedzictwie kulturowym (popularyzacja chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy) – (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci szkół  wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych)

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 30 kwietnia 2018 r.

 • kategoria: recytacje, programy poetycko-muzyczne, poezja śpiewana

drogą pocztową (wersja papierowa) na adres Organizatora:

Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5, 83 –130 Pelplin

lub elektroniczną na adres e-mail: festiwal@liceum.pelplin.pl

 • kategoria: juwenilia poetyckie i esej obowiązkowo drogą pocztową i elektroniczną na adresy podane powyżej
 • kategoria: pamięć o dziedzictwie kulturowym drogą pocztową na adres:

Instytut Historii i Archiwistyki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Władysława Bojarskiego 1 87-100 Toruń

z dopiskiem: ,,Kategoria: Pamięć o dziedzictwie kulturowym”

    K a t e g o r i a  I          RECYTACJE

 1. Recytatorzy rywalizować będą w dwóch odrębnie ocenianych grupach:
 • uczniowie klas siódmych szkół podstawowych i klas drugich i trzecich gimnazjów,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 1. Szkoły, a także domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne typują maksymalnie trzech uczestników.
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji  dwa utwory (jednym z nich może być fragment prozy) Janusza St. Pasierba. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko recytatora, pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także tytuł   utworu   przygotowanego do recytacji. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i  nazwiskiem uczestnika).

 

    K a t e g o r i a  II          PROGRAMY POETYCKO – MUZYCZNE

 1. Szkoła  (domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne) przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 15 minut.
 2. Zespół  wykonawców nie może liczyć więcej niż osiem osób.
 3. W programie należy prezentować tylko twórczość ks. J. St. Pasierba; nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
 4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).

Ze względów techniczno-organizacyjnych nie przewiduje się korzystania z własnej scenografii, nie będzie ponadto  możliwości przeprowadzenia prób (oprócz prób technicznych).

 1. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł programu, imiona i nazwiska wykonawców oraz  twórców (np. autora muzyki, scenariusza), a także  nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły.

Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze scenariusza, a także informację dotyczącą sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych próśb kierowanych do organizatora.

    K a t e g o r i a  III          POEZJA ŚPIEWANA

 1. Szkołę (domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne) może reprezentować  maksymalnie trzech  uczestników, którym towarzyszy akompaniator lub zespół instrumentalny, liczący nie więcej niż pięć osób. Akompaniatorem może być osoba dorosła.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.
 3. Jury oceniać będzie m.in., czy muzyka i wykonanie są adekwatne do prezentowanego tekstu.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy i autora muzyki, tytuł prezentowanego utworu, nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także informację dotyczącą ilości mikrofonów.   Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze śpiewanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).
 5. Kategoria adresowana jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych, z wyłączeniem szkół aktorskich i muzycznych.

    K a t e g o r i a  IV          JUWENILIA POETYCKIE    

 1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub cykl wierszy, który należy opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
 2. Wiersze należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą
  pocztową – vide pkt. 3) oraz elektronicznej (na adres festiwal@liceum.pelplin.pl, najlepiej w programie pdf lub doc)
 3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora oraz nazwę  i adres szkoły  (uczelni).
 4. Autorzy wierszy, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację, także w formie elektronicznej.
 5. Kategoria przeznaczona dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych, w tym kleryków wyższych seminariów duchownych.

   K a t e g o r i a  V         ESEJ

 1. Każdy uczestnik przygotowuje  jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza
  czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
 2. Prace należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą pocztową – vide 3) oraz elektroniczną (na adres festiwal@liceum.pelplin.pl, najlepiej w  programie pdf lub doc).
 3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora  oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).
 4. Praca powinna być związana z twórczością poetycką, eseistyczną lub naukową ks. Janusza St. Pasierba.
 5. Autorzy tekstów, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację, także w formie elektronicznej.
 6. Kategoria przeznaczona dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych,  w tym kleryków wyższych seminariów duchownych.

 

   K a t e g o r i a  VI          PAMIĘĆ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

 1. Kategoria odbywa się pod patronatem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Uczestnik przygotowuje jedną pracę. Należy ją opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
 3. Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną w jednym egzemplarzu na adres Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
 4. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail autora oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).
 5. Praca powinna popularyzować chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe Polski i Europy za pomocą wybranej formy proponowanej przez kulturę popularną, np. gry planszowej, gry komputerowej (w tym wypadku wymaga się jedynie sporządzenia scenariusza gry), innej formy multimedialnej lub wirtualnej, rekonstrukcji, filmu, instalacji, bazy danych, audycji radiowej, albumu, pracy pisemnej albo innej formy upamiętniania dziedzictwa lub wybitnej postaci. Treść pracy może nawiązywać do opowiadania starszych osób o przeszłości, dziejów rodziny, regionu lub ojczyzny. Wyklucza się formy właściwe dla pozostałych kategorii konkursu.
 6. Wysoko oceniana będzie kreatywność, pomysłowość uczestników niniejszej kategorii.
 7. Kategoria przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych, w tym kleryków wyższych seminariów duchownych.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – WARSZTATY

W tym roku pierwszego dnia Festiwalu odbędą się warsztaty prowadzone przez aktorów i instruktorów teatralnych. Warsztaty są nieodpłatne, prowadzone będą w kilku grupach. Warsztaty będą okazją do rozwinięcia swoich umiejętności interpretacji poezji, spotkania młodych, wymiany doświadczeń. Udział w warsztatach należy zgłosić do 15 maja na festiwal@liceum.pelplin.pl podając w wiadomości nazwiska uczestników, wiek, szkołę/placówkę, kontakt do opiekuna. Wszystkim zgłoszonym prześlemy więcej informacji o planowanych działaniach podczas warsztatów.

Uczestnikom warsztatów organizatorzy zapewniają obiad pierwszego dnia Festiwalu, śniadanie drugiego dnia oraz nocleg z wtorku na środę.

Festiwalowi jak co roku towarzyszą dodatkowe koncerty, spotkania. Wieczorem pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się koncert w Muzeum Diecezjalnym z udziałem aktorów i lokalnych muzyków. Natomiast w Ośrodku Kultury zaplanowano spotkanie młodych przy muzyce i poezji, m.in. z udziałem uczestników warsztatów, artystów z Teatru Kuźnia Bracka i innych gości. Szczegóły w programie.

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, pieniężne i książkowe.  Wśród nich nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, nagrody Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, nagrody Starosty Tczewskiego, Burmistrza Gminy Pelplin oraz sponsorów i inne.

Każdy uczestnik Festiwalu otrzymuje pamiątkowy dyplom za udział w XXIII Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba.       

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze, poloniści.
 2. Członkami jury w kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym będą wskazani przez Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK pracownicy tej jednostki. Członkami jury mogą być także doktoranci Wydziału Nauk Historycznych UMK.
 3. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora liceum.pelplin.pl/festiwal
 4. Zgłoszenie juweniliów poetyckich i  esejów do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów oraz wyrażeniem zgody na ewentualne publikowanie tych prac (także w Internecie).
 5. Nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs. Otrzymają  je jedynie autorzy nagrodzonych wierszy, esejów oraz prac z kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym.
 6. Uczestnicy zainteresowani  noclegami i wyżywieniem powinni zgłosić się bezpośrednio do jednego  z wymienionych poniżej miejsc (nie dotyczy zgłoszonych uczestników warsztatów, którym organizator zapewnia nocleg, obiad pierwszego dnia):
 • Collegium Marianum, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II, 83-130 Pelplin, al. Cystersów 2, 58-536-49-32
 • Hotel „Nad Wierzycą”, 83-130 Pelplin, pl. Tumski 1, tel. 58-536-19-49
 • Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1, 83-130 Pelplin, ul. Sambora 5a, tel. 58-536-17-58 (wieloosobowe pokoje w schronisku szkolnym)

 

 1. Udział w warsztatach i wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenia niezgodne  z  regulaminem i dokonane po   terminie nie  będą przyjmowane.
 3. Wszelkich informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogdan Wiśniewski (tel. 694611380; e-mail wispel@wp.pl) oraz sekretariat Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie (tel. 58 536 15 71 lub Ośrodek Kultury w Pelplinie tel. 58 536 14 52).
 4.  Informacje o konkursie i całym Festiwalu znajdują się na stronie na internetowej stronie  liceum.pelplin.pl/festiwal
 5. Organizator będzie przekazywał systematycznie informacje nt. festiwalu drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania adresu e-mail.

ORGANIZATOR

Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5, 83 –130 Pelplin

Tel. 58 536 15 71

e-mail:festiwal@liceum.pelplin.pl

www.liceum.pelplin.pl/festiwal