Wersja drukowalna dostępna tutaj: REGULAMIN_XXIV_FPP

REGULAMIN

XXIV POMORSKIEGO  FESTIWALU  POETYCKIEGO

IM.KS. JANUSZA ST.PASIERBA

30-31 maja 2019

Organizator

 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
 • Miejski  Ośrodek Kultury w Pelplinie

 

Patronat honorowy

 • Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty
 • dr hab. Waldemar Rozynkowski – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Wojciech Pikor – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
 • Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
 • Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina
 • dr Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa „Bernardinum”
 • Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. ks. Janusza St.  Pasierba

 

Cele

 • Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.
 • Popularyzacja kultury żywego słowa.
 • Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
 • Inspirowanie kreatywności młodych ludzi.
 • Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.
 • Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi .
 • Propagowanie wartości wypływających ze źródeł kultury europejskiej.

 

Patronat medialny

 • TVP Gdańsk
 • Dziennik Bałtycki
 • Radio „Głos”
 • TV Pelplin
 • „Pielgrzym”
 • „Informator Pelpliński”
 • „List do Pani”

 

 

 

Adresaci

 • Pomorski Festiwal  Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba składa się z trzech  części: konkursowej, warsztatowej  oraz koncertowej. W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i domów kultury (w kategorii juweniliów, esejów i twórczości upamiętniającej dziedzictwo kulturowe także studenci wyższych uczelni). Festiwal ma charakter ogólnopolski.

 

Termin

 • 30 – 31 maja 2019 r.
 • Szczegółowy program XXIV Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba zostanie podany w terminie do 15.05. 2019 r. na stronie internetowej głównego organizatora: www.liceum.pelplin.pl. Będzie ponadto przekazany drogą elektroniczną do zainteresowanych szkół.

 

Miejsce

 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, ul. Sambora 5
 • Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2a

 

Kategorie konkursowe:

 • Recytacje,
 • programy poetycko-muzyczne,
 • poezja śpiewana,
 • juwenilia poetyckie,
 • esej (lub interpretacja dowolnego utworu ks. Janusza St. Pasierba),
 • Pamięć o dziedzictwie kulturowym (popularyzacja chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy)

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

 • w kategoriach: recytacje, poezja śpiewana, programy poetyckie oraz prac w kategoriach: esej, juwenilia poetyckie i pamięć w dziedzictwie kulturowym
  24 maja 2019 r. drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub  drogą elektroniczną.

 

Adres organizatora:

 • Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych
  Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
  Sambora 5, 83 –130 Pelplin, tel./fax (0-58) 536-15-71
  e-mail: zsp.pelplin@wp.pl lub wispel@wp.pl

 

UWAGA!

 • Prace powstałe w kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym proszę nadsyłać na adres:

Instytut Historii i Archiwistyki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 1. Wł. Bojarskiego 1

87-100 Toruń
z dopiskiem: ,,Kategoria: Pamięć o dziedzictwie kulturowym”

 

 

KATEGORIA: RECYTACJE

 

 1. Recytatorzy rywalizować będą w dwóch kategoriach: kategoria pierwsza: uczniowie  klas 7 i 8 szkół podstawowych, 3 gimnazjalnych, kategoria druga – młodzież szkół
 2. Szkoła (dom kultury) typuje maksymalnie trzech uczestników.
 3. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji  dwa utwory (jednym z nich może być fragment prozy) ks. Janusza St. Pasierba. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko recytatora, pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także tytuł   utworu   przygotowanego do recytacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i  nazwiskiem uczestnika).

 

KATEGORIA: PROGRAMY POETYCKO – MUZYCZNE

 

 1. Szkoła  (dom kultury) przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie
  może przekroczyć 15 minut.
 2. Zespół  wykonawców nie może liczyć więcej niż osiem osób.
 3. W programie należy prezentować tylko twórczość ks. J. St. Pasierba, nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
 4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych
  (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
 5. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł programu, imiona i nazwiska wykonawców oraz  twórców (np. autora muzyki, scenariusza), a także  nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze scenariusza, a także informację dotyczącą sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych próśb kierowanych do organizatora.

 

KATERGORIA: POEZJA ŚPIEWANA

 

 1. Każdą szkołę (dom kultury) może reprezentować  dwóch  uczestników, którym może
  towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentalny.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.
 3. Jury oceniać będzie m.in., czy muzyka i wykonanie są adekwatne do prezentowanego tekstu.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy i autora muzyki, tytuł prezentowanego utworu, nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także informację dotyczącą ilości mikrofonów.   Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze śpiewanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).

 

KATEGORIA: JUWENILIA POETYCKIE

 

 1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub cykl wierszy, który należy opatrzyć godłem słownym (nie graficznym).
 2. Wiersze należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą
  pocztową – vide pkt.3) oraz elektronicznej (na adres wispel@wp.pl, najlepiej w programie pdf lub doc)
 3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać
  imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora oraz nazwę  i adres
  szkoły (uczelni).

 

KATEGORIA:ESEJ

 

 1. Każdy uczestnik przygotowuje  jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza
  czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
 2. Prace należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą
  pocztową – vide pkt. 3) oraz elektroniczną (na adres zsp.pelplin@wp.pl lub wispel@wp.p, najlepiejw  programie pdf lub doc).
 3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora  oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).
 4. Praca powinna być związana z twórczością poetycką, eseistyczną
  lub naukową ks. Janusza St. Pasierba.

 

KATEGORIA VI: PAMIĘĆ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

 

 1. Kategoria odbywa się pod patronatem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Uczestnik przygotowuje jedną pracę. Należy ją opatrzyć godłem słownym (nie graficznym).
 3. Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną w jednym (1) egzemplarzu na adres Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
 4. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail autora oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).
 5. Praca powinna popularyzować chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe Polski i Europy za pomocą wybranej formy proponowanej przez kulturę popularną, np. gry planszowej, gry komputerowej (w tym wypadku wymaga się jedynie sporządzenia scenariusza gry), innej formy multimedialnej lub wirtualnej, rekonstrukcji, filmu, instalacji, bazy danych, audycji radiowej, albumu, pracy pisemnej albo innej formy upamiętniania dziedzictwa  lub wybitnej postaci.  Treść pracy może nawiązywać do opowiadania starszych osób                o przeszłości, dziejów rodziny, regionu lub ojczyzny. Wyklucza się formy właściwe dla pozostałych kategorii konkursu.
 6. Wysoko oceniana będzie kreatywność, pomysłowość uczestników niniejszej kategorii.

 

Informacje dodatkowe

 1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze, poloniści.
 2. Członkami jury w kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym będą wskazani przez Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK pracownicy tej jednostki. Członkami jury mogą być także doktoranci Wydziału Nauk Historycznych UMK.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe) oraz dyplomy, a wśród nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagrody Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
 4. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia można  pobrać ze stron internetowych: www.liceum.pelplin.pl.
 5. Zgłoszenie juweniliów poetyckich i  esejów do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów oraz wyrażeniem zgody                      na ewentualne publikowanie tych prac (także w Internecie).
 6. Nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs. Otrzymają  je jedynie autorzy nagrodzonych wierszy, esejów oraz prac z kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym.
 7. Uczestnicy zainteresowani  noclegami powinni skontaktować się z hotelem „Nad Wierzycą”, Collegium Marianum w Pelplinie lub Zespołem Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.
 8. Zgłoszenia niezgodne  z  regulaminem i dokonane po   terminie nie  będą przyjmowane.
 9. Wszelkich informacji udziela Komitet Organizacyjny (tel. 58 5361571; e-mail festiwal@liceum.pelplin.pl). Informacje o konkursie znajdują się  w Internecie: www.liceum.pelplin.pl.
 10. Organizator będzie przekazywał systematycznie informacje nt. festiwalu drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania  adresu e-mail.