Przedmioty punktowane

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego – Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz Oddziału Służb Mundurowych decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym:

1) 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z języka polskiego, matematyki mnożony przez 0,35 pkt., natomiast wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożony przez 0,3 pkt.

2) Pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów (maksymalnie można uzyskać 72 punkty). Pod uwagę brane są przedmioty:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) geografia