Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji dotyczą naboru do Liceum Ogólnokształcącego, nabór do Branżowej Szkoły I stopnia odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz umowy o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – powyższe dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. O przyjęciu do klas decyduje kolejność zgłoszeń.

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

  • składanie wniosków o przyjęcie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym za pośrednictwem strony https://tczew.edu.com.pl/kandydat,   oraz w sekretariacie szkoły

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do Klasy Służb Mundurowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą strony rekrutacji powiatowej https://tczew.edu.com.pl/kandydat,  oraz w sekretariacie szkoły

6-7 czerwca 2022 r.

  • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (każdemu kandydatowi zostanie przydzielony termin w toku postępowania rekrutacyjnego)

do 17 czerwca 2022 r.

  • podanie wyników prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w I terminie

6,7 lipca 2022 r.

  • II termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału w I terminie.

7 lipca 2022 r.

podanie wyników prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w II terminie

 od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

  • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do 13 lipca 2022 roku 

  •  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 21 lipca 2022 roku 

  •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 16 maja do 25 lipca 2022 roku

  •  wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie (OPW)

 od  22 lipca 2022 roku do 28 lipca 2022 roku do godz. 15.00

  •  przedłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej

 29 lipca 2022 roku  do godz. 14.00

  •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych