Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji dotyczą naboru do Liceum Ogólnokształcącego, nabór do Branżowej Szkoły I stopnia odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz umowy o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. do godz. 15.00

 • składanie wniosków o przyjęcie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek oraz wymagane załączniki mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: https://tczew.edu.com.pl/kandydat,  sekretariat@zsp.pelplin.pl

9,10,11 czerwca 2021 r.

 • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (każdemu kandydatowi zostanie przydzielony termin w toku postępowania rekrutacyjnego)

17 czerwca 2021 r.

 • podanie wyników prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w I terminie

6,7 lipca 2021 r.

 • II termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału w I terminie.

9 lipca 2021 r.

podanie wyników prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w II terminie

 od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

do 21 lipca 2021 roku 

 •  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 22 lipca 2021 roku 

 •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 do 26 lipca 2021 roku

 •  wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie (technikum)

 od  23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godz. 15.00

 •  przedłożenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej

 do 30 lipca 2021 roku  do godz. 15.00

 • uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum dołączają do wniosku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

 02 sierpnia 2021 roku  do godz. 14.00

 •  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 05 sierpnia 2021 roku

 •  postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym