Test sprawnościowy

Próba sprawności fizycznej obowiązująca w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
przy naborze do Oddziałów Przygotowania Wojskowego
na rok szkolny 2022/23

Informacje podstawowe:

Próba jest przeprowadzana na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.

W czasie próby obowiązuje własny strój gimnastyczny i obuwie zamienne.

Na Próbę należy zgłosić się z pisemnym oświadczeniem Rodzica lub prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań kandydata do odbycia próby sprawnościowej.

Kandydat ma obowiązek stawić się w szkole z odpowiednim wyprzedzeniem oraz odbyć rozgrzewkę.

Próbę, z odpowiedniej odległości zapewniającej bezpieczeństwo może obserwować Rodzic Kandydata.

W czasie próby obowiązują zalecenia sanitarno-epidemiologiczne zależne od sytuacji w kraju.

O terminie próby oraz o obowiązujących zasadach kandydata powiadamia Sekretariat Szkoły telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kartę wyników prób sprawności należy pozostawić po ostatniej próbie u instruktora – Sekretariat wyda potwierdzenie zawierające sumaryczny wynik próby.

W przypadku niemożności odbycia próby w wyznaczonym dniu z przyczyn zdrowotnych należy niezwłocznie poinformować sekretariat szkoły – zostanie wyznaczony termin dodatkowy

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, niezależnie od numeru preferencji wyboru szkoły ma obowiązek przystąpić do próby sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.
 2. Kandydat oraz jego prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się treścią i sposobem przeprowadzenia próby sprawności fizycznej. Kandydat powinien się do niego fizycznie przygotować w takim stopniu, by było możliwe sprawne przeprowadzenie próby.
 3. W naborze na rok szkolny 2022/23 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, w związku z pandemią Covid-19 oraz obserwowanym spadkiem ogólnej sprawności fizycznej uczniów, spowodowanym brakiem możliwości ćwiczeń na terenie szkoły oraz w innych miejscach (baseny, siłownie) zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów punktowych do dnia pierwszego egzaminu.
 4. W dniu próby należy przybyć do szkoły pół godziny przed wyznaczoną godziną z dokumentem tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty) i z podpisanym przez rodziców (opiekunów prawnych) oświadczeniem (załącznik nr 1 do regulaminu).
 5. Podczas przebywania na terenie szkoły kandydaci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 6. Każdy uczestnik przystępuje do zadań w stroju sportowym i odpowiednim obuwiu.
 7. Zobowiązuje się kandydatów do zabezpieczenia swoich rzeczy, gdyż organizator prób sprawności fizycznej nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione czy skradzione.
 8. Kandydaci przystępują do prób jeden po drugim przechodząc przez kolejne stanowiska egzaminacyjne rozpoczynając od rozgrzewki. Kandydat jest zobowiązany stosować się do poleceń instruktorów.
 9. Kandydat otrzyma karty wyników, na których instruktorzy będą zapisywali uzyskane wyniki na karcie po każdej wykonanej próbie. Po zakończeniu prób kartę należy zostawić u ostatniego instruktora.  
 10. W przypadku niewłaściwego zachowania kandydata, w szczególności zagrażającego bezpieczeństwu, opiekun niezwłocznie przerywa próbę i informuje o fakcie rodziców (opiekunów prawnych).
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia wypadku na skutek nie wykonywania przez kandydata poleceń opiekuna.
 12. Każdej osobie na każdym stanowisku. zostanie wyjaśniony sposób wykonania testu (jest to również wyjaśnione w informacji o przebiegu próby). Kandydat będzie miał jedną próbę w każdym teście.
 13. Po wykonaniu zadania kandydat przechodzi do kolejnego stanowiska po zapisaniu wyniku przez instruktora.
 14. Kandydaci pozostają pod opieką nauczycieli do momentu zakończenia ostatniej próby.
 15. Po zakończeniu ostatniej próby Kandydat składa podpis pod kartą z wynikami, a Instruktor przekazuje Kartę do Sekretariatu Szkoły. Sekretariat Szkoły podsumowuje liczbę punktów zdobytych przez Kandydata, wpisując wyniki próby sprawności fizycznej w ciągu 24 godzin do systemu komputerowego.
 16. Wszystkie kwestie sporne będą rozwiązane w czasie trwania egzaminu. Nie przewiduje się możliwości późniejszych odwołań i zażaleń.
 17. Wyniki egzaminu zostaną wpisane do systemu rekrutacyjnego i będą również dostępne drogą elektroniczną.

Elementy próby sprawności fizycznej

Test zwinności i szybkości  w postaci biegu po kopercie.

Prawidłowy sposób wykonania testu jest prezentowany przed jego wykonaniem przez instruktora. Kandydat może wykonać maksymalnie trzy podejścia do testu. W czasie każdego podejścia mierzony jest ręcznie – stoperem przez instruktora czas wykonania testu – jako wynik jest wpisywany najkrótszy czas w którym kandydat wykonał poprawnie ćwiczenie. Przykładowa realizacja testu wraz ze wskazówkami jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.youtube.com/watch?v=_GmC3FkVAQI

Test jest punktowany zgodnie z poniższą tabelą:

punktyczas dziewczętaczas chłopcy
1 punkt30,01-35,0028,01-33,00
2 punkt27,51-30,0025,51-28,00
3 punkty26,51-27,5024,51-25,50
4 punkty25,51-26,5023,51- 24,50
5 punkty24,51-25,5022,51-23,50
6 punktów24,00-24,5022,00-22,50
7 punktów<24 sekund< 22 sekund

Test siły mięśni brzucha.

Test polega na wykonaniu jak największej liczby skłonów osiąganej przez Kandydata w ciągu 1 minuty z pozycji leżącej z piłką lekarską znajdującą się za głową, z nogami znajdującymi się w pozycji ugiętej umieszczonymi pod drabinką gimnastyczną. Skłony są wykonywane do pozycji siedzącej w taki sposób aby piłka dotknęła drabinek.

Masa piłki dla dziewcząt: 1kg, dla chłopców 2kg

punktacjaliczba powtórzeń dziewczętaliczba powtórzeń chłopcy
1 punkt510
2 punkty1015
3 punkty1525
4 punkty2030
5 punktów3040
6 punktów4050
7 punktów5060
8 punktówpowyżej 50powyżej 60

Test siły mięśni ramion

Test polega na wykonywaniu pompek i zliczaniu liczby prawidłowo wykonanych. Przykładowa realizacja ćwiczenia jest zaprezentowana na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=boSpmZZp74U Liczba wykonanych pompek jest przeliczana na wynik punktowy:

punktacjaliczba powtórzeń dziewczętaliczba powtórzeń chłopcy
1 punkt15
2 punkty210
3 punkty315
4 punkty420
5 punktów525
6 punktów630
7 punktów>8>35

Test skoczności – skok w dal z miejsca

Test polega na wykonaniu skoku w dal z miejsca, odległość skoku jest mierzona długością stóp kandydata. Kandydat wykonuje maksymalnie 5 prób – najlepszy wynik jest przeliczany zgodnie z poniższą tabelą. Wyniki niepełne są zaokrąglane do pełnych zgodnie z zasadą – mniej niż pół stopy zaokrąglenie w dół, pół stopy i więcej – zaokrąglenie w górę.

punktacjaodległość
1  punkt4 stóp
2 punkty5 stóp
3 punkty6 stóp
4 punkty7 stóp
5 punktów8 stóp
6 punktów9 stóp
7 punktów10 stóp
8 punktów11 stóp

Załącznik do dokumentacji Rekrutacyjnej

KARTA WYNIKÓW PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ –
ZESPÓŁ SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH W PELPLINIE 2021/2022

Imię i Nazwisko Kandydata  ……………………………………………………………..

Data Próby: …………………………………………….

Nazwa testuWynik testuLiczba punktów przeliczeniowychPodpis Instruktora
Bieg – koperta   
Test mięśni brzucha   
Test mięśni ramion   
Test skoczności   
 SUMA PUNKTÓWPodpis
Sekretariatu Szkoły
 

podpis kandydata                                                                                         pieczęć i podpis Sekretarza Szkoły

Potwierdzenie dla Kandydata

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie potwierdza, że

……………………………………………………………………………………………

w teście sprawnościowym odbytym dnia ……………………… zdobył ……………… punktów

               
                                                                                                              pieczęć i podpis Sekretarza Szkoły