image1 image1 image1

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020  Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd  powiatowym jednostkom organizacyjnych oraz Uchwały Nr 79/236/2020 zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie przyjmuje oferty na wynajem terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk o powierzchni 8m². Teren usytuowany jest przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie ul. Sambora 5.

    cena minimalna –  9,50 zł/m² +  23% VAT

    sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury 

 

Ofert należy składać w terminie do 2 czerwca 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły.

 


 

W związku z COVID-19 dotychczasowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych został odwołany. Nowy harmonogram nie został jeszcze ogłoszony. Uprzejmie prosimy o śledzenie sytuacji pod adresem
https://tczew.edu.com.pl/kandydat. Pod tym adresem będzie również prowadzony nabór do szkół ponadpodstawowych

 

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

 

Od 25.03.2020 r. nauka w szkole odbywa się w trybie nauczania na odległość - wszystkie informacje szczegółowe dotyczące zasad pracy znajdują się na platformie Librus. W przypadku braku dostępu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

  W sytuacjach tego wymagających można się kontaktować pod numerem alarmowym szkoły: 666 841 772

Wizyty i załatwianie spraw należy umawiać pod numerem 58 536-15-71 lub poprzez platformę epuap (www.epuap.gov.pl)

Aktualne informacje dotyczące sytuacji młodocianych pracowników znajdują się na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Zachęcamy również do zapoznania się z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla Rodziców i Uczniów.

Rodzicu,
* ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
* zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
* jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
* przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
* rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
* śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
* pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
* przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
* odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
* przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie:

 83-130 Pelplin, ul. Sambora 5, tel. 58 536-15-71

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba 

 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

2020  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero