REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA W PELPLINIE ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W PELPLINIE

 

 

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023.

2. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)

 

Założenia ogólne:

1. W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie obowiązuje nabór elektroniczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Tczewie. 

2. Do Branżowej Szkoły I stopnia w Pelplinie do klas wielozawodowych absolwenci szkół podstawowych są przyjmowani na bieżąco na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. W naborze do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba:

a) przyjmuje się wyłącznie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów zgłoszenia będące wydrukami z systemu rekrutacji elektronicznej;

b) prowadzi nabór do klasy pierwszej o profilu wojskowym;

c) oferuje się kontynuację nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego nowożytnego – j. niemieckiego od poziomu podstawowego.

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna podaje informacje o warunkach rekrutacji, udostępnia je na szkolnej stronie internetowej www.zsp.pelplin.pl, oraz za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego.

6. Miejscem składania dokumentów jest szkoła, którą kandydat wybrał jako PIERWSZĄ w swych preferencjach. 

7. Podstawą postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Janusza St. Pasierba jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

8. Kandydaci zamierzający ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba są zobowiązani dostarczyć do szkoły dokumenty, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1.

9. Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów.

10. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, której składnikami są:

a) 100 punktów – uzyskane po przeliczeniu wyników procentowych z egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy uzyskany z języka polskiego i matematyki mnożony jest przez 0,35 pkt. , a z języka obcego mnożony jest przez 0,3.

b) 72 punkty - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch najwyższych ocen spośród przedmiotów historia, biologia, geografia i j.obcy lub informatyka, . Oceny z przedmiotów punktowanych, wymienionych na świadectwie ukończenia przeliczane są wg następującego kryterium: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów,dobry- 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający– 2 punkty.

c) 28 punktów - inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym:
1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty,
2. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
3. za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów według następujących zasad:
A. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–5 punktów; B. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty; C. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego-10 punktów, b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, e.Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty; D. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,f. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; E. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:a. międzynarodowym – 4 punkty,b. krajowym – 3 punkty,c. wojewódzkim – 2 punkty, d. powiatowym – 1 punkt.

11.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu uzyskuje jednorazowo 18 pkt. 

12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 usta- wy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

16. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów (Załącznik nr 2. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów).

17. Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

b) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

c) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

d) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

18. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1. Wymagane dokumenty,

Załącznik nr 2. Terminy i tryb przyjmowania dokumentów,

 

Załącznik nr 1

 

Wymagane dokumenty

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie są zobowiązani dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:

a) wydruk wniosku z systemu rekrutacji elektronicznej wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie;

b) trzy podpisane zdjęcia legitymacyjne o wym. 30 x 42 mm;

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

d) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

e) potwierdzoną kserokopię skróconego aktu urodzenia;

f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad;

 

2. Aby zostać przyjętym do Branżowej Szkoły I stopnia w Pelplinie należy dostarczyć:

a) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcą lub deklarację pracodawcy zawarcia umowy z uczniem od 1 września 2020 r.

b) trzy podpisane zdjęcia legitymacyjne o wym. 30 x 42 mm;

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

d) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

e) potwierdzoną kserokopię skróconego aktu urodzenia;

 

Załącznik nr 2.

 

Terminy i tryb przyjmowania dokumentów

 

 

od 15 maja 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00

przyjmowanie podań, umów oraz wymaganych dokumentów w celu przyjęcia do Branżowej Szkoły I stopnia w Pelplinie

 

od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00

złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba - oddział przygotowania wojskowego w postaci wydruku z systemu rekrutacyjnego, według wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 3 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. - I termin, do 1 lipca 2024 r. - II termin

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie

 

od 14 czerwca 2024 r. - I termin, do 2 lipca 2024 r. - II termin

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

 

do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

do 11 lipca 2024 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez burmistrza, prezydenta miasta lub wójta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

12 lipca 2024 r. o godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 

do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli nauki w Liceum Ogólnokształcącymim. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

22 lipca 2024 r. do godz. 14.00

ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

( w przypadku wolnych miejsc)

 

 

od 22 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. 

składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie według wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

 

od 25 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. 

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie

 

do 1 sierpnia 2024 r. 

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

 

do 1 sierpnia 2024 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach w ramach postępowania uzupełniającego.

 

2 sierpnia 2024 r. godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 5 sierpnia 2024 r. do 8 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

 

9 sierpnia 2024 do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie listy przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych.

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero